Podporte
nás

Príprava na náhradné rodičovstvo

Realizujeme akreditovaný program prípravy na náhradné rodičovstvo, ktorý sme vytvárali na základe vlastných skúseností s prípravou a ďalším vzdelávaním náhradných rodičov z minulých rokov v spolupráci s domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Prioritou pri jeho zostavovaní bolo zohľadniť nároky na rodičov, ktorí zvažujú prijatie dieťaťa so špecifickými potrebami či už z hľadiska veku, zdravotného postihnutia alebo odlišnej etnickej príslušnosti.

Program je v rôznych svojich modifikáciách určený pre záujemcov o všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Je veľmi špecifický a predstavuje na Slovensku výnimočnú ponuku. Medzi jeho základné charakteristiky patrí:

  • participácia minimálne dvoch odborníkov (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg,…) na príprave uchádzačov,
  • kombinácia individuálnych konzultácií so zážitkovou prácou v skupine,
  • kombinácia informatívnych, zážitkových a diagnostických metód,
  • zapojenie skúseného náhradného rodiča do časti prípravy (skupina, riadený rozhovor),
  • flexibilita v prispôsobení programu potrebám klientov.

Prípravu žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť poskytujeme s administratívnym príspevkom. Aktuálnu výšku príspevku nájdete tu.

Špecifickým programom prípravy čo do rozsahu aj obsahu je tréning pre profesionálnych rodičov.


Sprevádzanie rodičov na ceste k dieťaťu

Naša pozornosť sa sústreďuje na deti, ktoré sú pri hľadaní zázemia v náhradnej rodine znevýhodnené pôvodom, vekom či zdravotnými problémami. Už v procese prípravy sa snažíme povzbudiť záujemcov o náhradné rodičovstvo, aby rozmýšľali o reálnych potrebách opustených detí. Budúcim náhradným rodičom sa snažíme sprostredkovať informácie o problematike odlišného etnika dieťaťa a náhradnej rodiny, o rizikách spojených s podozrením na drogovú závislosť biologických rodičov a iných častejšie sa vyskytujúcich znevýhodneniach detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti.

Odborné informácie sú doplnené o sprostredkovanie skúseností existujúcich náhradných rodičov. Poskytnutím možnosti priebežných konzultácií s odborníkom zasa žiadatelia dostanú potrebný priestor na ujasnenie si svojho rodičovského potenciálu – predstáv a možností. Odborní pracovníci Návratu pritom v predstihu pred samotným sprostredkovaním konkrétneho dieťaťa žiadateľom o náhradné rodičovstvo zisťujú najaktuálnejšie informácie o zdravotnom stave a perspektíve vývoja dieťaťa. Následne žiadateľov sprevádzajú celým procesom rozhodovania o konkrétnom dieťati.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii