Podporte
nás

Ochrana osobných údajov

V Návrate robíme všetko pre to, aby bolo súkromie chránené. Osobné údaje nezhromaždujeme a nebudeme ich používať na žiaden účel, na ktorý by dotknuté osoby nedali súhlas. Pri našich priaznivcoch a darcoch sme v našich databázach po 24.5.2018 ponechali iba mailovú adresu, na ktorú posielame Spravodaj – informácie o tom, čím v Návrate žijeme, čo sa nám za ostatný čas podarilo a čo plánujeme. 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje alebo ich časť môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach.
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme Spravodaja.
 • Zúčastnili ste sa našich aktivít.
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším dobrovoľníkom.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke www.navrat.sk/kontakt

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa Vášho trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach: Google AnalyticsFacebook.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • správy a organizácie našich vzťahov s členmi, podporovateľmi, dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť; a
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Okrem našich sprostredkovateľov (Google, Facebook, Mailchimp), môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • nevyhnutnosti plnenia zmluvy, ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácia o spracovaní osobných údajov za účelom zasielania informácii o činnosti Návrat, o. z. a o možnostiach podpory pre Návrat, o. z.

 • Informácia o spracovaní osobných údajov za účelom zasielania informácii o činnosti Návrat, o. z. a o možnostiach podpory pre Návrat, o. z.

  pdf
  388 KB

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail: gdpr(zavináč)navrat.sk.

Kontakt

Návrat, o. z.
adresa: Pluhová 1, 831 03, Bratislava
e-mail: navrat@navrat.sk

Akékoľvek zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

dňa 24. 05. 2018

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii