Podporte
nás

Financovanie

Aká je stratégia rozpočtu Návratu?

Návrat je nezisková organizácia, ktorá na svoju činnosť využíva financie z viacerých zdrojov. 

Strategicky udržiavame diverzifikovaný rozpočet, ktorý eliminuje riziko ohrozenia služieb pre rodiny, zabezpečuje stabilitu ich poskytovania pre všetkých klientov a súčasne nezávislosť potrebnú na presadzovanie systémových zmien.

Takýto rozpočet pomáha napĺňať náš cieľ: 
Poskytovať rodinám v ohrození systematickú a včasnú pomoc a náhradným rodinám odbornú podporu dlhodobo a podľa potreby, v ľubovoľnom čase, regióne a bez ohľadu na aktuálne projekty a plánované aktivity.

Približne polovicu nášho rozpočtu tvoria zdroje, ktoré sú presne ohraničené z hľadiska regionality, účelu a času použitia:

 • Štátne zdroje (od Úradu práce, sociálnych vecí a rodin a  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny) slúžia v našom rozpočte najmä na financovanie pomoci pre rodiny v ohrození, ktorým poskytujeme odborné služby na základe účelovo viazaných verejných obstarávaní.

  Aby sa rodiny v ohrození zastabilizovali poskytujeme im naše sprevádzanie dlhodobo, aj po ukončení štátnej podpory. Súčasne reagujeme na žiadosti o pomoc mimo verejných obstarávaní, našich klientov či iných podporných organizácií v čase, keď odborná pomoc rodine môže zabrániť  vzniku patologických problémov vedúcich k odňatiu detí. 
 • Verejné zdroje (od samosprávnych krajov, miest a obcí) umožňujú našim regionálnym centrám v spolupráci so samosprávnymi krajmi, obcami či mestami efektívnejšie a konkrétnejšie reagovať na potreby ľudí z regiónu.
 • Zdroje od nadácií (granty) majú pre nás rozvojový význam. Pomáhajú rozvíjať naše služby a poskytovať našim klientom kontinuálnu a dlhodobú pomoc a podporu. Súčasne poskytujú priestor na skvalitňovanie spolupráce s ostatnými odborníkmi, ktorá vedie k presadzovaniu systémových zmien a nových efektívnych riešení pre opustené a ohrozené deti.

Druhú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky, ktoré nám umožňujú flexibilne reagovať na potreby rodín, pretože ich môžeme nasmerovať tam, kde sú v danom čase najviac potrebné a ihneď s nimi disponovať. 

Na rozdiel od verejných zdrojov, môžete o ich smerovaní slobodne rozhodnúť a šíriť toto vaše presvedčenie ďalej (vašim známim či zamestnancom), a tak sa aktívne zapojiť do pomoci rodinám. Prispievajú aj k zmene verejnej mienky, scitlivovaniu ľudí voči potrebám opustených detí a ich otvorenosti k náhradnému rodičovstvu. 

 • Príjmy z asignácie 2% daní predstavujú v priemere osminu nášho rozpočtu.
  Aký majú pre nás význam sa dozviete na špeciálnej podstránke k 2%.
 • Dary individuálnych darcov a právnickych osôb
 • Pravidelné darcovstvo má pre nás špeciálny význam. S pravidelnou sumou, ktorú dostávame každomesačne môžme lepšie plánovať našu činnosť a služby pre rodiny, pripraviť stabilnejší rozpočet a tak zlepšovať stabilitu služieb a organizácie. 
 • Ostatné príjmy tvorené z príspevkov od klientov za jednotlivé služby, predaja publikácií, úrokov z bankových účtov a členského predstavujú taktiež dôležitý príspevok do nášho rozpočtu.

Na čo využívame peniaze?

Návrat ako špecializovaná mimovládna organizácia pôsobí v 6 regionálnych centrách a zamestnáva tím 30 odborníkov (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov), ktorí poskytujú komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach: náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Finančné prostriedky využívame najmä na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb. Ročne sa naša práca dotýka stoviek rodín a ich detí:

 • pomoc rodinám priamo v teréne – viac ako 250 rodín v ohrození s vyše 450 deťmi
 • dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie – cca 400 náhradných rodín s viac ako 700 deťmi
 • príprava na náhradné rodičovstvo – cca 150 žiadateľov ročne
 • vzdelávanie odborníkov, obhajoba práv a zákonných nárokov rodín a presadzovanie systémových zmien
 • individuálna a skupinová práca s deťmi a mladými dospelými a sprevádzanie pri ich osamostatňovaní
 • scitlivovanie verejnosti voči potrebám detí a aktivity na podporu rodičovstva

Ako sme využili finančné prostriedky v minulom roku si môžete pozrieť v našej Výročnej správe.

V prípade, že máte doplňujúce otázky k nášmu financovaniu, kontaktujte nás na trvaly@navrat.sk.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii