Podporte
nás

Naša filozofia

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

Naše hodnoty

Dieťa

Sme presvedčení, že dieťa má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb.

Rodina

Sme presvedčení, že rodina je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.

Vzťahy

Sme presvedčení, že medziľudské vzťahy majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi - či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní.

Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin.

Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:

 • všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku,
 • všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne,
 • rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

Aktuálne v 6 regionálnych centrách Návratu viac ako 25 ľudí (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov…) poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození a venuje sa systémovým zmenám a komunikácii našich tém s odbornou a širokou verejnosťou. 
Desiatky odborníkov rôznych profesií spolupracujú s Návratom externe. Stovky ľudí podporujú našu misiu osobnou angažovanosťou.

Predsedníctvo Návratu:

 • Mgr. Marek Roháček, predseda
 • Mgr. Renáta Matejová, podpredseda
 • Ing. Mária Blašková
 • RNDr. Ing. Marcel Imrišek
 • Mgr. Vladislav Matej PhD.

Revízna komisia:

 • RNDr. Peter Paľaga, predseda revíznej komisie
 • Ján Hornáček
 • Ing. Tomáš Dulovič

Akreditácia nášho združenia:

Návrat, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539. Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č.sp. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28.3.2006, č.sp. 28630/2006-I/21 AK zo dňa 22.12.2006, sp.č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2.5.2016, sp.č.20873/2018-M_OAK zo dňa 14.11.2018 a č. sp. 18254/2020-M_OHKSSAA zo dňa 24.9.2020, predlžené rozhodnutím MPSVaR SR č. sp. 12188/2021-M_OHKSSAA zo dňa 24.2.2021, právoplatné 26.2.2021 na obdobie 5 rokov.

Návrat, o. z. má od roku 2018 akreditáciu aj ako Centrum pre deti a rodiny.

 • Rozhodnutie MPSVaR o predĺžení akreditácie 12188/2021-M_OHKSSAA z 26. 2. 2021

  pdf
  158 KB
 • Program CDR Návrat 2021

  pdf
  476 KB
 • Program akreditovaného subjektu Návrat 2021

  pdf
  158 KB

Stanovy nášho združenia:

Detailný obraz o pôsobení Návratu si utvoríte prečítaním našej Výročnej správy.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii