Podporte
nás

Terapie

Priame „liečiace“ spôsoby, ktorými pomáhame a ktoré ponúkame rodinám po zvážení ich situácie a potrieb.


V našej práci využívame prednostne tieto psychoterapeutické prístupy, resp. koncepty pre terapie a poradenstvo:


Teória psychických potrieb a psychickej deprivácie podľa prof. Matějčeka

Terapie vzťahu rodič – dieťa  

stretnutia rodiča a dieťaťa, ktoré napomáhajú ich vzájomnému vzťahu a tým zníženiu/úprave ”negatívnych symptómov” v správaní dieťaťa

 • attachment programy pre rodiny s väčšími deťmi (programy na zlepšenie pripútania): napr. Program pripútania – Family Attachment Program (10-12 týždňový intenzívny program zameraný na celú rodinu, s dôrazom na adoptívne a pestúnske rodiny). Autormi programu sú Nancy J. Cohen a James D. Duvall (Toronto, Kanada) – Návrat má originálne povolenie využívať tento druh programu na Slovensku s láskavým povolením psychoterapeutky Sandy Andersen (Oregon Adoption Centre, USA, www.afamilyforeverychild.org), ktorá ho v svojej práci využíva a oboch autorov programu – psychológov z Hincks-Dellcrest Centre, University of Toronto, (www.hincksdellcrest.org)
 • attachment programy pre rodiny s menšími deťmi (programy na zlepšenie pripútania): napr. terapia dotykom ( pre deti vo veku 0 – 18 rokov a ich dospelých), program bol vytvorený vďaka láskavej podpore certifikovanej masážnej terapeutky Neera Paine (USA) a filiálna terapia (pre deti 2 – 10 ročné a ich rodičov), Watch,wait and wonder – Dívaj sa, počkaj a žasni (program zlepšenia pripútania v rodine pre deti vo veku 4 mesiace – 6 rokov a ich rodičov), program používame s láskavým dovolením jednej z autorov psychiatričky a psychologičky Nancy J. Cohen (Kanada)
 • dyadická vývinová psychoterapia DDP – špeciálna terapia zameraná na liečbu attachmentu (pripútania) a vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Terapeut pomáha na jednotlivých stretnutiach rodičovi, aby sa s ním dieťa cítilo bezpečne a to je krok k tomu, aby sa na neho začalo spoliehať. Vrámci DDP sa pracuje so základnými potrebami, inštinktami, attachmentom, vzájomnými vzťahmi, dôverou a empatiou.
 • systemická/naratívna terapia – stretnutia pre rodiča a dieťa, prípadne pre celú rodinu. Terapia, v ktorej sa terapeut zameriava na podporu jednotlivcov a celých rodín, aby si vytvorili väčšiu spokojnosť vo vzájomných vzťahoch. Pri spoločných rozhovoroch najviac využívame na riešenie orientovaný prístup (tzv. solution focus), pri ktorom sa sústreďujeme na podporu životnej vízie rodiny či jednotlivca bez “existencie pôvodného problému” alebo hľadáme možnosti ako držať život, resp. jeho niektoré časti viac v svojich rukách a mať sa v tom lepšie.(www.isz.sk/pristup.htm)
 • systemický model rastu podľa V. Satirovej – rodinná terapia

Terapia dotykom – je  určená pre rodiny s deťmi na podporu ich vzťahov.

Terapia dotykom je program aplikujúci koncept vzťahovej väzby, liečby ranej traumy, detských masáži, bazálnej stimulácie, hry a terapeutickej hry spolu so zásadami rešpektuplného a vnímavého rodičovstva. Prednostne sa zameriava na podporu zdravšieho vzťahovania sa detí k sebe a k druhým. (Je prínosnou aj pre  deti, ktoré  sa ocitli v riziku a boli, sú alebo môžu byť v evidencii sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Dotyková terapia nie je iba technikou masáží – ide o celostný prístup podporujúci budovanie bezpečných blízkych vzťahov.  

Návrat, o. z. rozvíja koncept dotykovej terapie s láskavým povolením samotnej autorky:  Neery Theresy Paine, CMT – certifikovaná inštruktorka dojčenských masáží a inštruktorka dotykovej terapie pre deti.

Etické zásady lektorov terapie dotykom
 1. Vo svojej praxi ctím princípy terapie dotykom a šírim jej dobré meno.
 2. Ctím a rešpektujem kultúrne, sociálne a genderové  rozdiely vo vnímaní dotyku osobami, voči ktorým pôsobím ako lektor/ka.
 3. Ohľaduplne sa zaujímam o históriu dotyku v životných príbehoch rodičov/vzťahových osôb a detí, s ktorými prídem ako lektor/ka do kontaktu.
 4. Pôsobím výhradne ako lektor/ka  terapie dotykom pre rodičov a iné vzťahové osoby detí. Vzdelávanie profesionálov v terapii dotykom prenechávam trénerom.
 5. Pôsobím ako lektor terapie dotykom dôrazne na nekomerčnej báze.
 6. Vzdelávam sa v terapii dotykom kontinuálne, minimálne 1x ročne  absolvujem supervíziu vo využívaní terapie dotykom.
 7. V prípade, že poruším niektorú z etických zásad, pokúsim sa bezodkladne o nápravu.

Prevzatím Osvedčenia súhlasím so zverejnením svojho mena a emailového kontaktu v Zozname lektorov terapie dotykom vedenom Návrat, o. z.

V prípade, že preruším svoju lektorskú činnosť, resp. ju nevykonávam  viac než 12 mesiacov, informujem o tejto skutočnosti trénerov.

Zoznam lektorov terapie dotykom

1. Zuzana Nováková: zuzana.novakova@navrat.sk, Bratislava

2. Alena Molčanová: alena.molcanova@navrat.sk, Prešov

3. Dana Koníček Žilinčíková: danka.zilincikova@navrat.sk, Banská Bystrica

4. Mária Brezániová: maria.brezaniova@navrat.sk, Žilina

5. Daniela Lieskovská: daniela.lieskovska@navrat.sk, Bratislava

6. Lucia Žiaková: lucia.ziakova@navrat.sk, Banská Bystrica

7. Zuzana Petrincová: zuzana.petrincova@navrat.sk, Bratislava

8. Barbora Lichnovská: lichnovska.kotva@seznam.cz (ČR)

9. Veronika Šebestová: sebestova.veronika@centrum.cz (ČR)

10. Viktória Skokánková: viktoria.skokankova@dedmacejko.sk, Bratislava

11. Marek Berky: marek.berky@navrat.sk, Banská Bystrica

12. Mária Sandánusová: maria.sandanusova@navrat.sk, Žilina

13. Kamila Dragašičová: kamila.dragasicova@navrat.sk, Bratislava

Terapie (nielen) ranej traumy a rôznych druhov strachov a úzkostí

pre deti a mladých ľudí s rôznym zapojením ich rodičov/opatrovateľov:

 • sandplay terapia (terapia s využitím piesku) 
 • arteterapia – terapia s využitím expresívneho umenia: dramatizácia – divadlo, využitie hliny, bábik a pod.
 • terapie so zakomponovaním interaktívneho využívania terapeutických rozprávok (už napísaných alebo vytvorených spolu s dieťaťom, jeho rodinou a terapeutom), terapeutických hier, terapeutického písania 
 • terapeutické stretnutia pre rodičov s deťmi s využitím tzv. terapeutického vajca s dôrazom na spoločne prežitý zážitok bezpečia a radosti vo vzťahu


Terapie životného príbehu dieťaťa

 • individuálne sprevádzanie dospelých, ktorí podporujú dieťa v porozumení svojmu životnému príbehu (prípadne sprevádzanie dieťaťa/staršieho veku s aktívnou účasťou rodičov/opatrovateľov dieťaťa – vyústením môže byť tvorba Knihy života (“poupratovanie” v životnej histórií dieťaťa s dôrazom na pravdivosť, pozitívnosť a primeranosť veku)
 • podpornými aktivitami pre túto terapiu môže byť podpora dieťaťa v roli JuniorPoradca alebo JuniorExpert (napr. pre podporu iných detí, pre zdieľanie skúseností, pre poradenstvo profesionálom, pre zmeny systému ochrany detí a pod. alebo účasť dieťaťa/dospievajúceho v podpornej alebo terapeutickej skupine iných detí a mladých ľudí
 • je vhodná pre každé dieťa, ktoré sa chce cítiť lepšie

Terapia životného príbehu rodiny

 • stretnutia, ktoré sa venujú posilneniu rodiny, hľadaniu jej zdrojov pri prekonávaní rôznych udalostí v minulosti a posilneniu ich spoločnej vízie (napr. formou tvorby Knihy rodiny). Terapia môže byť vhodnou podporou pre rodiny, ktoré prešli situáciami, ktoré mohli “oslabiť silu a súdržnosť rodiny, prípadne vytvoriť dlhotrvajúci stres a napätie” ako je rozdelenie v dôsledku rozchodu, či rozvodu rodičov, odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov, príp. jeho opätovný návrat, umiestnenie dieťaťa v širšej rodine po príbuzenskej línií, príchod nového člena rodiny (adopcia, pestúnstvo, nový partner), zmeny partnerov rodičov, sťahovanie, zmena školy, straty blízkych ai.
 • je vhodná pre všetkých členov rodiny
Ďalšie špecializované terapie
 • terapia senzorickej integrácie
 • bazálna stimulácia – základnými prvkami konceptu sú: vnímanie, pohyb a komunikácia. Cielená a štrukturová stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta umožňuje vznik nových spojení v mozgu a novú neurálnu organizáciu v jeho určitých oblastiach. V koncepte Bazálnej stimulácie sa podporuje: stimulácia vnímania vlastného tela, rozvoj vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, umožnenie nadviazania komunikácie so svojim okolím, zvládnutie orientácie v priestore a čase, psychomotorický vývin človeka, rešpektovanie autonómie človeka, atď.
 • INPP – diagnostika, terapia, screening pre zmiernenie ťažkostí a zaostávaní v neurovývine dieťaťa. Dieťa so školskými diagnózami: porucha učenia, porucha správania alebo s emocionálnymi poruchami môže mať oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy, ktorý poukazuje na súvislosť medzi primitívnymi reflexami, s ktorými prichádzame na svet a neurovývinovým zaostávaním. Metódou INPP sa identifikujú vývinové problémy dieťaťa a špeciálnymi cvičeniami sa poskytne mozgu druhá šanca napraviť nedostatky, ktoré sa vyskytli v prvotných fázach vývinu (prenatálneho a perinatálneho).
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii