Podporte
nás

Systémové riešenia

Ide nám o systémové zmeny legislatívy a jej praktickej aplikácie štátnymi aj neštátnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú riešením situácie opustených a ohrozených detí. Snažíme sa o uplatňovanie výhradne rodinných riešení situácie dieťaťa.


Od založenia Návratu sa programovo venujeme rozvoju kvality v systéme starostlivosti o dieťa a rodinu. Naším hlavým cieľom je napomôcť vybudovanie systému systém sociálnych a odborných služieb, v ktorom bude:

  • každej rodine a dieťaťu poskytnutá včasná a efektívna pomoc
  • každému dieťaťu primárne poskytovaná pomoc v rodine
  • rodina poznať možnosti, ktoré má 
  • systém pomoci pre rodiny prehľadný a dostupný.

Pomoc a podpora rodín je náročný a dlhodobý proces. Do pomoci rodine, ktorá je ohrozená, deťom, ktoré nežijú vo vlastnej rodine ale v ústavnej starostlivosti alebo prichádzajú do náhradnej rodiny vstupujú ľudia zvonku. Niektorí ponúkajú, niektorí kontrolujú, niektorí majú v rukách moc. Všetci majú svoje miesto v procese pomoci deťom a ich rodičom. Patria medzi nich tvorcovia pravidiel a zákonov, ktoré ovplyvňujú osudy rodín s deťmi a definujú rámec a podmienky pomoci, na ktorú majú nárok. Patria k nim aj odborné organizácie a profesijné združenia, ktorých oblasť záujmu priamo súvisí s aktivitami našej organizácie či individuálni odborníci (sociálni pracovníci, psychológovia, lekári, pedagógovia…) a laici, ktorí v nejakej miere pomáhajú rodinám a deťom.


Považujeme za veľmi dôležité, aby sa pomoc a podpora rodiny, ktorú dostáva od štátu, odborných združení alebo individuálnych odborníkov či laikov zosúladila a aby bola citlivá voči individuálnym potrebám rodiny a jej členov.

Preto v procese pomoci dávame k dispozícii svoje skúsenosti a pomáhame zefektívniť manažovanie konkrétnych prípadov.


Lobbujeme
 v prospech konkrétnych rodín a presviedčame úrady, aby ich zaradili do systému pomoci, na ktorú majú právo.


Sme členmi expertných skupín
, kde sa tvoria konkrétne zákony a pravidlá, ktoré sa týkajú práv a potrieb detí ako Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády SR a aktívnymi členmi odborných organizácií a profesijných združení ako Koalícia pre deti (ktorá je členom medzinárodnej organizácie Eurochild).


Poskytujeme aj školenia a tréningy, na ktorých odovzdávame svoje skúsenosti a know-how na Slovensku aj v zahraničí. Pri vzdelávaní sa zameriavame najmä na oblasti, ktoré sú u nás málo rozvinuté, napríklad podpora pripútania (attachment) dieťaťa a blízkej dospelej osoby a iné.


Prinášame a rozvíjame nové metódy, ktoré sa dajú využiť v terapeutickej a podpornej práci a deťmi a rodinou.


Na regionálnej úrovni podporujeme odbornými návrhmi, angažovanosťou a službami rozvoj prorodinnej a na dieťa orientovanej komunitnej a regionálnej politiky.


Tvoríme a prekladáme publikácie
 a materiály, ktoré skvalitňujú proces pomoci.


Poskytujeme supervíziu
 dobrovoľníkom a laickým poradcom, ktorí s nami spolupracujú ale aj odborníkom iných odborných združení či štátnych inštitúcií.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii