Podporte
nás

Pomoc rodinám v ohrození

Od roku 2006 sa Návrat venuje práci s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, tzv. sanácii rodín. V úzkej spolupráci s pracovníkmi oddelení sociálnoprávnej ochrany ÚPSVaR, pracovníkmi mestských a obecných úradov, detských domovov, škôl, psychologických poradní a ďalších zainteresovaných odborníkov budujeme služby pre deti a rodičov v záujme zlepšenia kvality ich života a podpory vzťahov a väzieb nevyhnutných pre zdravé fungovanie rodiny.

Pracujeme podľa vlastnej metodiky a na základe skúseností vytvorených podľa štandardov služieb pre rodiny.

Naším cieľom pritom je, aby služby, ktoré poskytujeme, smerovali k dosiahnutiu najvyššieho cieľa  – „naštartovať“ rodiny k vlastnej svojpomoci prostredníctvom posilnenia a stabilizácie členov rodiny a aktivizácie prirodzených zdrojov rodiny (o tejto problematike si prečítate napr. aj v článku Len aby sme mali strechu nad hlavou).

Náš dlhodobý cieľ je pomôcť upraviť a obnoviť rodinné a sociálne pomery dieťaťa, ktorému hrozí vyňatie z rodiny, alebo dieťaťa, ktoré nežije so svojou rodinou a je spravidla v ústavnej starostlivosti (v detskom domove, reedukačnom domove, diagnostickom centre alebo v profesionálnej rodine). Aby sme tento cieľ naplnili realizujeme tieto služby:

 • Sociálne a sociálnoprávne poradenstvo
 • Výchovné poradenstvo
 • Sociálnopedagogické vedenie rodiny
 • Poradenstvo v oblasti riešenia nepriaznivej finančnej situácie rodiny
 • Sprevádzanie rodiny pri kontakte s inštitúciami
 • Aktivovanie podpornej siete rodiny
 • Rodinná mediácia
 • Vyhľadávanie a sprostredkovanie ďalších služieb pre rodinu (psychologické služby, psychoterapia, logopedická starostlivosť a pod.)
 • Sieťovanie služieb pre rodinu, iniciovanie vytvárania multiprofesijných tímov na podporu rodiny, iniciovanie, organizovanie a vedenie prípadových konferencií
 • Advokácia práv a právom chránených záujmov a v odôvodnených prípadoch aj sprostredkovanie právnej pomoci
 • Sprostredkovanie hmotnej pomoci v odôvodnených prípadoch
 • Sprostredkovanie praktickej pomoci dobrovoľníkov (doučovanie detí, zmysluplné trávenie voľného času a pod.)
 • Špecifické programy: terapia dotykom, filiálna terapia, program ART (aggression replacement training), arteterapia a pod.

Realizujeme alebo sa spolupodieľame aj na výkone výchovných opatrení.

Tieto služby poskytujeme rodinám na základe ich prejaveného záujmu alebo na odporúčanie úradu odd. SPODaSK (zvlášť pri realizácii priorít UPSVaR na základe zmluvy). V rámci našich možností, vychádzajúc z prejaveného záujmu rodín a po vzájomnej dohode poskytujeme nadväzujúce služby aj po ukončení kontraktu s úradmi práce, sociálnych vecí rodiny, odd. SPODaSK.

Snažíme sa poskytovať služby týmto rodinám kontinuálne, aby sa znížilo riziko prehĺbenia ťažkostí vyplývajúce z predčasného prerušenia intervencií (viac v článku „Kto si dá tak napoly upečený chlieb?“ alebo Práca s časom v sanácii rodiny).

Významným rozmerom týchto služieb je ich individuálny charakter –  intenzitu, dĺžku poskytovania a výber služieb prispôsobujeme potrebám rodiny. Kvalitná spolupráca je závislá od dôvery, ktorú si u rodiny dokážeme získať a od jej ochoty pracovať na zmene, preto kladieme dôraz na vybudovanie si dôverného spolupracujúceho vzťahu s rodinou. 

Špecifickou službou v oblasti podpory rodín sú pobytové aktivity pre deti a rodiny. Keďže problémy, s ktorými deti prichádzajú, majú hlbšiu etiológiu, vnímame ako nevyhnutné kombinovať výchovné programy pre deti s podpornými programami pre rodičov. 

Podpora rodičov pri obnovovaní či nadobúdaní rodičovských zodpovedností je náročná úloha. Schopnosť poznať vlastné vzorce správania, pochopiť ich dopad na seba i na rodinu, rozhodnúť sa pre zmenu a začať robiť aj potrebné kroky, si vyžaduje zo strany rodičov veľa síl a odvahy, za čo majú z našej strany veľké ocenenie.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii