Podporte
nás

História

1993
 • dvaja sociálni pracovníci – Vladislav Matej a Marek Roháček – iniciovali vznik projektu Návrat
 • založenie prvého Klubu náhradných rodín v Bratislave
1994
 • vznik Centra Návrat v Bratislave
1995
 • vznik Návratu ako občianskeho združenia
 • organizácia prvých víkendových pobytov
1996
 • uvedenie profesionálneho rodičovstva do praxe
1997
 • vznik Centra Návrat v Prešove
1999
2000
 • presadzovanie medzištátneho osvojenia podľa Haagskeho dohovoru
2001
 • založenie „Infolinky nielen o adopcii“ a prvá komunikačná kampaň
 • transformácia DeD v Necpaloch, kde bola polovica detí umiestnená do profesionálnych rodín
 • prvý tréning profesionálnych rodičov
 • podpora vzniku Asociácie náhradných rodín
 • získanie rovnocennej kompetencie so štátom pri príprave žiadateľov o NRS
 • zastúpenie vo Vládnom výbore na ochranu práv detí
 • ,,(Ne)chcené deti“ – druhý cyklus dokumentárnych filmov
2001 – 2002
 • členstvo v pracovnej skupine MPSVaR pre prípravu zákona o sociálno-právnej ochrane (SPO)
 • aktívne zapojenie do procesu prípravy štandardov sociálneho poradenstva
2002
 • ,,Najlepšie je s mamou a otcom“ – putovná výstava fotografií o tisíckach detí, ktoré vyrastajú bez rodinného zázemia, umiestnená v lodných kontajneroch na námestiach slovenských miest
2003
 • sprevádzanie prvej náhradnej mamy dojčením adoptovaného dieťaťa
 • projekt Advokácia práv dieťaťa
 • ,,Hľadá sa mama a oco, deti hľadajú rodičov“ – celoslovenská literárna súťaž detí vo veku 8 – 15 rokov, paralelne novinárska súťaž
2004
 • začiatky sanácie rodín v ohrození – práce s biologickou rodinou
 • konferencia o attachmente (pripútaní)
 • otváranie témy krátkodobých pohotovostných náhradných rodín
 • podieľanie sa na tvorbe nového zákona o SPO a zákona o rodine
 • uvedenie detských masáží a dotykovej terapie do praxe
 • „Detský domov nie je domov. Domov je mama a oco.“ – otvorený dialóg na viacerých úrovniach prostredníctvom médií
2005
 • na základe návrhov Návratu je zákonom schválená 3-ročná rodičovská dovolenka aj pre náhradných rodičov od prijatia dieťaťa (do veku 6 rokov dieťaťa)
 • realizácia programov získaných od amerických lektoriek (program Pripútania a program podporných detských skupín, detských masáží a dotykovej terapie)
 • spolupráca s o.z. Mamila na vzdelávaní a príprave laktačných poradkýň zo všetkých regiónov Slovenska
 • akreditácia pre program životnej histórie dieťaťa, Knihy života dieťaťa a Program pre náhradných rodičov, ktorých deti boli sexuálne zneužívané
 • akreditácia sprostredkovávania detí do rodín
 • spolupráca na národnej koordinácii európskeho projektu Quality4children
 • predseda Návratu – externý poradca ministerky práce sociálnych vecí a rodiny pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti
 • ,,Sedem magických rokov“ – dokumentárny film, ktorý je možné zakúpiť si na našej web-stránke a SMS anketa „Odkáž rodičom“
2006
 • rozbehnutie projektu Laické poradenstvo
 • skupiny náhradných rodičov detí, ktoré boli predtým sexuálne zneužívané
 • odľahčovacia služba pre náhradné rodiny
 • prvé realizácie hrovej a filiálnej terapie
 • otvárame tému fetálneho alkoholového syndrómu a FASD
 • „Adoptujte si náhradnú rodinu“ – krátke hrané filmy Miništrant a Šibačka o tom, ako ľudia reagujú na rodinu, ktorá prijme opustené dieťa
2007
 • dvojfázový seminár Mojmírovce: „Ohrozené dieťa – s čím prichádza a čo potrebuje“
 • projekt „Vplyv drogových a alkoholových závislostí rodičov na vývin dieťaťa“
 • projekt „Kvalitná rodinná starostlivosť podporuje sociálnu inklúziu detí“, spolu so samosprávami Slovenska
 • „Dieťa potrebuje rodinu“ – oslovenie verejnosti s dôrazom na pestúnsku starostlivosť
2008
 • projekt „Partnerstvo rodiča a odborníka“
 • objednávanie si podporných služieb pre náhradné rodiny úradmi práce
 • projekt Pestúni – priblíženie skúseností pestúnov iným rodičom
2009
 • projekt Návrat k stabilite rodín – rozšírenie škály programov a služieb pre náhradné rodiny, rodiny v ohrození
 • program Rodinná mediácia, program Sieťovanie služieb
 • vzdelávame profesionálnych rodičov (300 ľudí na 32 seminároch po celej SR)
 • ,,Načo sú deťom rodičia“ – happeningy SPOLUPRISTOLE
2010
 • advokácia záujmov konkrétnych detí
 • práca s tehotnými ženami v ohrození – sieťovanie služieb
 • vznik nízkoprahových denných centier v Prešove a Bardejove
 • iniciovanie systémových zmien – implementácia Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny
 • aktívny lobbing na národnej úrovni a príprava legislatívnych zmien
 • ,,Načo sú deťom rodičia“ – happeningy a cyklus filmov USPÁVANIE
2011
2012
2013
 • Sandplay – terapia v špeciálnom pieskovisku
 • štart projektu Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech, Detstvo potrebuje rozprávku – rozpravka.navrat.sk
2014
 • spustenie celoslovenského projektu ART (Aggression Replacement Training) – tréning nahrádzania agresívneho správania iným, želaným správaním
 • pokračovanie projektu Detstvo potrebuje rozprávku hru a smiech, Detstvo potrebuje hru – hra.navrat.sk
2015
2016
 • pilotne sme realizovali tzv. odľahčovaciu službu rodinám, ktoré riešia väčšiu záťaž s deťmi, snaha o jej inštitucionalizovanie ako systémového nástroja podpory náhradným rodinám
 • riešenie témy dopadu rozvodu na deti – vznik interaktívnej knižočky pre deti: Ako sa môže meniť rodina
 • zrealizovali sme 27 odborných seminárov na rôzne témy pre rodičov a odborníkov
 • Máš to v sebe – otvorili sme novú trojročnú komunikačnú tému s cieľom podporiť pestúnstvo
2017
 • vytvorili sme 7 Kufríkov pre Kukulíkov – opustené deti, ktorých sa matka vzdala ihneď po pôrode a ovplyvnili sme vznik ďalších
 • uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožnila vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť  ich samotu
 • druhýkrát sme vzdelávali vyše 500 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tentokrát v téme Zisťovanie názoru dieťaťa
 • Niekedy stačí málo – pokračovali sme druhým ročníkom komunikačnej témy a povzbudzovali ľudí k tomu, aby pomohli či podporili zdanlivo „cudzie“ dieťa vo svojom okolí vlastnou všímavosťou
2018
 • do rozhodovania a riešenia životných situácií rodín sme zámerne viac vťahovali samotné deti, zapájali sme sa a iniciovali sieťovacie stretnutia za prítomnosti detí, snažili sme sa, aby hlas detí bolo viac počuť
 • 7 novonarodených opustených detí v nemocnici v Brezne, Banskej Bystrici a Trenčíne, zažívalo nielen starostlivosť zdravotníckeho personálu, ale aj citlivú náruč svojej Dominiky, pre 16 detí sme vyrobili Kufrík pre Kukulíka (kufrík spomienok na prvé týždne života)
 • v spolupráci s agentúrou Focus sme realizovali prieskum verejnej mienky s otázkami, či by si ľudia vedeli predstaviť, že by si adoptovali dieťa a či by toto dieťa mohlo byť rómskeho pôvodu
 • Byť pestúnom – hovorili sme o pestúnstve a vznikol web mastovsebe.navrat.sk
2019
 • pokračovanie projektu Posilnenie rodiny zdrojmi komunity za podpory ESF a EFRR
 • pomoc náhradným rodinám dlhodobými projektami Spolu pre deti a Náhradná rodina má zmysel za podpory ESF a EFRR
 • projekt DIEŤA V BEZPEČÍ – podpora učiteľov a ostatných odborných pracovníkov v školách – individuálne konzultácie učiteľom a rodičom, web skola.navrat.sk, vydanie publikácie „Školák z náhradnej rodiny“, semináre pre učiteľov Atlas bezpečia a iné, ktorých sa zúčastnilo 165 zamestnancov škôl v rôznych regiónoch
 • takmer 250 sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov z rôznych organizácií využilo naše semináre, workshopy a tréningy a pridalo sa aj veľa náhradných rodičov

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii