Podporte
nás

Úspechy

(okrem zavedenia modelových služieb v oblasti NRS):

 1. V roku 1996 sme uviedli do praxe novú formu rodinnej starostlivosti o deti – profesionálnu náhradnú výchovu v rodine.
 2. Medzi rokmi 1999 – 2001 sme ako prvá mimovládna organizácia na Slovensku dostali povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany
 3. V roku 2001 bola zavŕšená dlhodobá snaha o presadenie možnosti medzinárodnej adopcie prijatím Dohovoru o medzištátnych osvojeniach.

  Od roku 2001
 4. prevádzkujeme prvú Infolinku nielen o adopcii 0907 80 80 80 a online poradňu na www.navrat.sk, od roku 2003 na www.adopcia.sk,
 5. prostredníctvom komunikačných projektov šírime myšlienku náhradnej rodinnej starostlivosti a dôležitosti detstva prežitého v rodine – podľa niektorých sa Návratu podarilo odromantizovať detské domovy na Slovensku.
 6. Medzi rokmi 1999 – 2005 sme iniciovali a odborne spolupracovali na realizácii a šírení dokumentárneho filmu 7 magických rokov a ďalších viac ako 20 filmov s témou vzťahov v rodine a náhradnej rodinnej starostlivosti.

  Od roku 2004
 7. odborne využívame Teóriu attachementu (pripútania medzi rodičom a dieťaťom) v nových praktických programoch pomoci rodinám a vzdelávame v nej odborníkov iných štátnych aj mimovládnych organizácií u nás aj v zahraničí,
 8. v spolupráci s ďalšími organizáciami sme vypracovali Štandardy prípravy na náhradné rodičovstvo, ktoré sa uplatnili aj v Zákone o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele z roku 2005,
 9. odborné služby poskytuje ako akreditovaná organizácia.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii