Eva Teťáková
3.10.2015

Významní druhí ako zdroj podpory pre dieťa s traumatickou skúsenosťou

Rodič je najdôležitejšou osobou pre dieťa. Teda mal by byť. Počas povinnej školskej dochádzky vstupujú do hry ďalší významní ľudia. Významným druhým sa často stáva učiteľ. 

On/ona trávi s dieťaťom 5-7 hodín, on/ona sa ho snaží naučiť základy toho, čo mu pomôže získavať a triediť informácie, aby porozumel chodu sveta. V školskom prostredí sa dieťa napr. učí vytvárať vzťahy s rovesníkmi, stávať sa členom tímu, niesť zodpovednosť individuálnu i kolektívnu, uspieť medzi ostatnými a pod. Deti, ktoré prežili v minulosti ťaživé veci, chodia tiež do školy. Ich vzrušivejšia, vnímavejšia a citlivejšia nervová sústava reaguje na podnety z okolia rýchlejšie, hlbšie a nepredvídateľnejšie. V škole mávajú často ťažkosti – s učením, s nadväzovaním a udržiavaním vzťahov, môžu mať viac konfliktov než iné deti, prípadne sa stávajú častejšie obeťou šikany alebo samy používajú šikanu na získanie kontroly a moci nad situáciami… Aj preto vnímame učiteľov/učiteľky ako mimoriadne dôležitých pre pomoc deťom (nielen) s traumatickou skúsenosťou.

V poradí 6. seminár na túto tému je za nami. Celkovo sa  seminárov zúčastnílo viac než 60 učiteľov a takmer 30 ďalších odborníkov (niekedy sa významnými druhými môžu stať školskí výchovní poradcovia, psychológovia, či špeciálni pedagógovia z rôznych odborných poradní, pediatri, prípadne psychiatri a samozrejme psychoterapeuti).

Semináre pripravovalo a viedlo 8 lektorov/vzdelávateľov z rôznych oblastí – sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia, pedagógovia, laickí poradcovia (v náhradnom rodičovstve) a pod. Odborný zážitkový program v rôznych časových variáciách (3-8 hod)  približoval problematiku dopadu traumy na dieťa, jeho vývin (učenie, správanie, zvládanie stresu a napätia a pod.) a možnosti stratégií a intervencií podpory citlivých na dieťa, tak aby sa dieťa cítilo v bezpečí a mohlo spolupracovať s učiteľom.

Ako videli seminár niektorí učitelia? 

„Trauma alebo akým lesom kráčajú naše deti? 
Takto metaforicky by sa dalo zhrnúť pondelkové dopoludnie pre vychovávateľov a popoludnie pre učiteľov v ZŠ Narnia v Banskej Bystrici. Sprievodcami tejto zaujímavej prechádzky boli pracovníčky Návrat, o.z.. Takýto interaktívny výlet do dvoch rôznych lesov nám pomohol viac pochopiť, ako môžu naše deti vnímať svet a ako sa v ňom cítia. Určite ste sa stretli s prívlastkami – je neposlušný/á, správa sa drzo, stále mi skáče do rečí, nechce sa so mnou rozprávať, zajakáva sa, reaguje agresívne…, poznáme to aj my, učitelia. Ale čo s tým, ako pomôcť deťom, rodičom, ktorí to potrebujú? Na seminári sme hľadali príčiny takýchto prejavov správania a mohli sme hlbšie pochopiť odpoveď na otázku PREČO? Zhodli sme sa, že pocit BEZPEČIA zohráva v lese – v našom živote – TOP úlohu. Ak máme splnenú túto základnú potrebu, cítime sa na prechádzke životom ako na prechádzke v lese. Cítime vône, vnímame krásu okolia, máme pokoj v duši, je nám ľahšie. Ak sa však v našom živote nemáme o koho, o čo oprieť, tak svojím lesom iba bezcieľne blúdime. Premáha nás v ňom strach, nepríjemné pocity, ohrozenie spoza každého stromu.

Myslíme, že to pozná každý z nás, dospelých. Našou úlohou a východiskom je naďalej vytvárať prostredie, v ktorom budú naše deti cítiť prijatie, pochopenie, lásku, aj dôsledky. Uvedomujeme si, že to nepôjde bez podpory rodičov, iných odborných organizácií a nás pedagógov. Uvedomili sme si, že my sme tí, ktorí dokážu a môžu zmeniť ten „les chaosu“ na „les pokoja a bezpečia.“

Za to všetko ďakujeme dievčatám z Návratu. Za príjemne a užitočne strávený čas, za mnoho praktických podnetov a nástrojov pre našu ďalšiu pedagogickú činnosť. 
Vykročme teda spolu do bezpečného lesa.“

Za učiteľov ZŠ Narnia Banská Bystrica PaedDr. Andrea Podhorská

A ako vnímajú semináre lektori/vzdelávatelia?

„Vstúpili sme do škôl nie preto, aby sme hovorili ako sa správajú deti s traumatickou skúsenosťou a čo majú učitelia s nimi robiť. Chceme vytvárať priestor pre spoluprácu. Sme si vedomí, že učitelia sa môžu stať pre dieťa mimoriadne dôležití. Niektorí učitelia sa môžu stať skutočne významnými druhými osobami pre dieťa. Rozumieme, že nie je vždy ľahké a jednoznačné nájsť cestu k zranenému dieťaťu… preto ponúkame seba do partnerstva učiteľom, prípadne iným odborníkom.“

Za vzdelávateľov Mgr. Eva Teťáková,
pedagogická poradkyňa, Návrat

Seminár bol súčasťou projektu „Partnerstvo rodiča a odborníka“ podporovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej Únie.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii