Peter Fudaly
26.9.2014

Program ART v Prešove

Učiteľky skonštatovali, že u niektorých žiakov zaznamenali pozitívne zmeny napríklad v oblasti komunikácie a v oblasti rovesníckych vzťahov. Tiež si myslia, že „by bolo vhodné realizovať tento program práve u takých žiakov, u ktorých boli spozorované problémy v správaní“.

Na Slovensku sa vo februári tohto roku začal vďaka OZ Návrat realizovať 1.kurz trénerov programu ART, ktorého cieľom je predchádzanie, zmierňovanie a nahrádzanie agresívneho alebo iného nežiaduceho či neprimeraného správania u detí a mládeže iným, prosociálnym správaním. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu bola aj priebežná praktická realizácia programu so skupinou detí v reálnych podmienkach.

V Prešove sme „Tréning ART“ pilotne realizovali na ZŠ Važecká počas mesiacov marec-jún 2014. ART-ovú skupinu tvorili siedmi žiaci 6.ročníka. Stretávali sme sa 2x týždenne na 1.vyučovacej hodine.


Prostredníctvom diskusií a nácviku v simulovaných situáciách sme trénovali:

  • – ako začať rozhovor s inými, ako sa predstaviť, dať kompliment či požiadať o pomoc, ako vedieť počúvať druhých a uvedomovať si svoje pocity, či ako sa ospravedlniť a odmeniť sa;
  • – ako spoznať čo nás nahnevá a čo sa deje v našom tele počas hnevu, ako iní poznajú, že sa hneváme, ako môžeme zvládnuť svoj hnev a získať čas aby sme konali uvážlivejšie a nie agresívne;
  • – ako sa rozhodovať a zaujať postoje v rôznych životných situáciách, ako rešpektovať názory iných a zároveň nebáť sa vyjadriť vlastný názor.

Pred odchodom na letné prázdniny sme sa samotných členov ART skupiny ako aj ich pedagógov opýtali na celkové dojmy z realizácie programu a jeho prínos pre fungovanie žiakov v bežných situáciách.


Učiteľky skonštatovali, že u niektorých žiakov zaznamenali pozitívne zmeny napríklad v oblasti komunikácie (vie povedať svoj názor, zaujať postoj) a v oblasti rovesníckych vzťahov (lepšie reaguje na iných spolužiakov, je menej výbušný, nevyvoláva bitky). Tiež si myslia, že „by bolo vhodné realizovať tento program práve u takých žiakov, u ktorých boli spozorované problémy v správaní“.


Viacerí členovia skupiny zhodnotili, že vďaka tréningom ART sa naučili ukontrolovať svoj hnev a tak lepšie zvládnuť náročnejšie situácie najmä v rovesníckych a súrodeneckých vzťahoch. Veľmi pozitívne oceňovali atmosféru, ktorá bola na stretnutiach, hranie hier, užitočnosť týchto stretnutí pre ich život a niektoré typy aktivít (rolové hry, riešenie morálnych dilém).

Vďaka výchovnej poradkyni, ktorá prejavila záujem o realizáciu programu ART v ich škole, vedeniu školy, ktoré nám poskytlo priestor na realizáciu programu a žiakom tréningovej skupiny, s ktorými sme sa pravidelne stretávali, sme získavali prvé praktické skúsenosti s realizáciou programu ART potrebné na to, aby sme sa mohli stať „ART trénermi“. Ďakujeme!


Veríme, že v novom školskom roku sa nám podarí vytvoriť ďalší priestor na realizáciu programu ART a prispieť tak k celkovej implementácii a rozvíjaniu programu ART v slovenských podmienkach.

Peter Fudaly a Slávka Sokolová
ART tréneri

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii