Podporte
nás
Tatiana Ivanická
19.1.2014

Metóda ART – Agression Replacement Training

Tešíme sa, že vďaka projektu „Art a správna parta“ môžeme ako prví priniesť metódu ART (Tréning nahradzovania agresivity iným správaním) na Slovensko a vyškoliť 40 odborníkov, ktorí sa stanú jej trénermi.

Metóda ART (Aggression Replacement Training) sa vo výskumoch popisuje ako vysoko efektívny nástroj práce s deťmi a mládežou, ktorého cieľom je redukovať ich problémové správanie a naopak podporiť ich prosociálne správanie. Pôvodne pochádza z USA a bola vyvíjaná 15 rokov profesorom Arnoldom P. Goldsteinom (1998). Na Slovensku zatiaľ nie je zavedená a nemáme vedomosť, že by tu niekto v sociálnej oblasti alebo v školstve tento nástroj využíval alebo školil lektorov.

Program pozostáva z troch komponentov:

  1. Tréning sociálnych zručností
  2. Tréning ovládania hnevu
  3. Morálne zvažovanie, rozhodovanie

Každému komponentu sa venuje 10 stretnutí detskej skupiny, kde sa hravou, interaktívnou a nácvikovou formou rozvíjajú zručností detí a tým sa zvyšuje ich schopnosť prosociálneho správania, čo následne prináša pozitívne zmeny vreakciách okolia na ich osobu. Takáto pozitívna odozva na osobu dieťaťa či mladého človeka vedie následne k posilňovaniu a generalizovaniu vhodného a spoločensky akceptovaného správania.

Pre koho je metóda ART určená?

Stretnutia detských skupín využívajúce metódu ART sú výbornou formou učenia pre deti a mládež vo všeobecnosti, a to vďaka zábavnému spôsobu učenia sa sociálnym zručnostiam, príležitosti k sebapoznaniu a sebarozvoju aj v oblasti zvládania náročných situácií v medziľudských vzťahoch.

Táto metóda sa odporúča používať v školách, škôlkach, v zariadeniach a organizáciách realizujúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, v inštitúciách psychiatrickej starostlivosti a tiež v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody. Pozitívne dopady má zvlášť na mladých ľudí a deti, ktoré sú často vznetlivé až agresívne, nevyspytateľné, ľahko manipulovateľné, neschopné ovládať svoje emócie, ale aj pre deti utiahnuté, strániace sa kontaktu s druhými. Kolektívom sú tieto deti často odmietané, čím dlhodobo zažívajú sociálne vylúčenie. S autoritami sú často v konflikte, kritizované, trestané alebo sú prehliadané a nedocenené. Stáva sa tiež, že sú tak kamarátmi, ako aj dospelými rôznym spôsobom zneužívané a neraz na vlastnej koži zažívajú násilie. Keďže zostávajú nepochopené a nedostatočne podporované v sociálne žiaducom správaní, nevedia sa vymaniť z uzavretého kruhu negatívnych interakcií s okolím. Program je teda vhodný napr. pre deti žijúce mimo svojej biologickej rodiny, deti z rodín v kríze, deti ohrozené správaním rodičov, deti zo sociálne vylúčených komunít, deti so špeciálno-pedagogickými potrebami.

Na projekte „ART a správna parta“ spolupracujeme s nórskym partnerom ART-centrum, zriadeným pri vysokej škole Diakonhjemmet hogskole (www.art-senteret.no). Art-centrum je nórskym a zároveň medzinárodným strediskom pre vývoj, vzdelávanie a výskum metódy ART a ďalších metód trénovania sociálnych zručností.

Projekt prebieha od septembra 2013 do júna 2015. Počas tohto obdobia plánujeme realizovať dva kurzy trénerov metódy ART a vyškoliť tak 40 odborníkov, ktorí budú metódu využívať pre svojich klientov a hľadať cesty jej ďalšieho šírenia. Títo odborníci nebudú len z radov interných zamestnancov Návratu, ale aj externých spolupracovníkov, laických poradcov, dobrovoľníkov a vítaná je aj účasť pracovníkov iných organizácií a inštitúcií. Výber účastníkov sa uskutoční na základe výberových konaní.


Podmienkou zaradenia účastníka do výberového konania je zaslanie záväznej prihlášky. Na výberovom konaní formou osobného pohovoru budú zohľadňované predpoklady záujemcu stať sa trénerom metódy ART a aktívne prispieť k jeho implementácii na Slovensku (výhodou je: vzdelanie v humanitnom smere, prax, vnútorná motivácia, podpora zo strany jeho zamestnávateľa a kolegov). Po vyškolení trénerov budú títo metódu využívať pri práci s vybranými skupinami detí, ktoré budú zostavené na základe prejaveného záujmu detí, rodičov, škôl. Samotné zostavenie skupiny prebehne podľa metodických odporúčaní odborníkov z Nórska.

Priebeh kurzov:
ART 1 – Prvý kurz budeme realizovať v období február 2014 – jún 2014. Kurz pozostáva z teoretickej časti, nácviku a praxe (s cieľovou skupinou detí a mládeže). Je rozdelený do štyroch niekoľkodňových celkov, medzi ktorými bude 6 – 7 týždňový rozostup. Odstupy medzi jednotlivými teoretickými časťami / prednáškami budú venované práve praktickej realizácii metódy ART, teda práci s detskými / mládežníckymi skupinami. Súčasťou kurzov bude aj supervízia pre trénerov ART priamo v práci so skupinou.
Tento kurz bude jedinečný tým, že účastníci budú mať možnosť absolvovať aj „Family ART“ / Rodinný ART, v rozsahu 3 dní. Rodinný ART je zameraný na zapojenie rodiny dieťaťa do programu, keďže rodina môže významným spôsobom podporiť, ale aj negovať pozitívne výsledky účasti dieťaťa na programe.
ART 2 – Druhý kurz plánujeme realizovať v období september 2014 až február 2015. Tento kurz taktiež pozostáva z teoretickej časti, nácviku a praxe (s cieľovou skupinou detí a mládeže). Je rozdelený do štyroch niekoľkodňových celkov, medzi ktorými opäť bude 6 – 7 týždňový rozostup určený na využívanie metódy ART v práci s detskými / mládežníckymi skupinami. Súčasťou oboch kurzov bude aj supervízia pre trénerov ART priamo v práci so skupinou.

Bližšie informácie o projekte a metóde ART vám poskytne koordinátorka projektu Tatiana Ivanická na adrese navrat@navrat.sk.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii