Podporte
nás
Danka Žilinčíková
1.12.2017

20 rokov Klubov náhradných rodín v Banskej Bystrici

Do miestnosti vchádza 2-ročné chlapčiatko. Veľké oči sú vystrašené. Stíska ruku svojej

babky a druhou habká po ruke dedka. Prvé týždne po svojom narodení skoro zomrel od hladu a zimy, ale už dlhší čas je mu teplo a milo u starých rodičov.

Za nimi vchádzajú do miestnosti dve 7 ročné dievčatá. Ešte pred rokom žili v detskom domove. A predtým niekoľko rokov žili s mamou, ktorá sa nevládala vymotať zo svojich problémov. Chvíľu žili tu a potom zase tam, raz s takým mužom, potom zas s iným. Teraz žijú v novej rodine a zvykajú si.
Nevedia, kedy budú zase s mamou, ale tu pri tete a ujovi je im teraz dobre. 

A potom prichádzajú ďalší a ďalší.

Písal sa október 1997 a toto sa dialo v Klube architektov v Banskej Bystrici. Pozvali sme ľudí na prvý Klub náhradných rodín v tomto regióne. Prišlo asi 25 rodín, takmer 50 dospelých, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré sa im nenarodilo. Starajú sa o deti, ktorých príbehy sú smutnosmutné – niekedy pretože sú o opustení hneď po pôrode, inokedy o zanedbávaní či týraní niekým blízkym a niekedy aj o živote v detskom domove. Vtedy v októbri mi to ešte nedošlo, ale teraz to viem určite: „Títo dospelí zmenili príbeh tých detí – urobili rozhodnutie, prevzali zodpovednosť a stali sa im náhradou za to, čo tie deti nedostali alebo o čo prišli. Môžeme to nazvať náhradnou rodinou? Alebo náhradným riešením? Na tom nezáleží. Ale určite im priniesli nádej a snáď aj novú dôveru v svet dospelých. A to je predsa dobré, dôležité a výhodné pre nás všetkých. Preto si zaslúžia porozumenie, pokojné zázemie a dlhodobú podporu a pomoc“.


Kluby náhradných rodín som v tých časoch robila ako dobrovoľníčka Návratu,o.z. Výrazne mi v ich začiatkoch pomáhali Marek Roháček a Vlado Matej, zakladatelia Návratu. Ja som pracovala ako sociálna pracovníčka vo vtedajšej Krajskej pedagogicko- psychologickej poradni a téma adopcií a pestúnstva mi bola aj kvôli súkromným dôvodom blízka.

Podpora pre tieto rodiny a skutočný záujem o ich problémy, o ich trápenia i malé či veľké pokroky bolo ako šafránu. Klub náhradných rodín v Banskej Bystrici sa stal prvým bezpečným „komunitným“ miestom pre rodiny: dospelých i deti s podobnými príbehmi. Prichádzali naň rodiny nielen z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj rodiny zo Zvolena, Žiaru, vzdialenejšieho Horehronia, Lučenca, Rožňavy i Rimavskej Soboty.


Rodičia mali svoju rodičovskú skupinu a rozprávali sa o výchovných problémoch, o potrebách emočne zranených detí, o zaostávaní vo vývine a možnostiach jeho nápravy, o citlivejšej komunikácii s deťmi ohľadom ich minulosti…Dlhé roky mi veľmi aktívne s rodičovskou skupinou pomáhala
dobrovoľnícky Evka Kuzbelová, psychologička z vtedajšieho Centra poradenstva a psychologickej prevencie (dnes ju nájdete na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Dôležitým nadšencom a podporovateľom tejto témy a tejto skupiny rodín bol aj Darinka Molčanová z vtedajšieho Krajského
úradu. Skvelej podpory sme sa dočkali aj od sudkyne/právničky Ivky Ďurišovej, ale aj od mojej prvej kolegyne – Lucke Zauškovej. Radosť nám robila aj spolupráca s Veronikou Rumanovou, pedopsychiatričkou, ktorá mnohým deťom, ktoré prežili sexuálne zneužívanie či týranie v minulosti,
bola veľkou oporou. Postupne sa o rodičov a deti na Kluboch začali starať aj ďalší ľudia, ktorí pracovali v Návrate mnoho rokov: napríklad Ivka Škodová alebo Oľga Bindasová, či Gabika ZachováKatka Paľovová, Majka Zelík Leitnerová, Katka Peťko Hriňová a ďalší.

Popri rodičovskej skupine v tom istom čase mali svoju skupinu deti v rôznom veku, ktoré zažili na vlastnej koži, čo to je žiť v adoptívnej, pestúnskej rodine alebo u iných svojich príbuzných. Aby sa cítili na Kluboch dobre, starali sa o ne v tomto čase dobrovoľníci Návratu – boli to študenti vysokých škôl, zväčša humanitných odborov, bez ktorých by sme to nikdy nedokázali. Decká ich milovali! Spomínam si na Katy, Bohdana, Ingu, Andreja a mnohých ďalších. Ale pred očami mám aj tých súčasných Ruženku, Gabiku, Miňa, Mareka, Lauru a mnohých ďalších. Doteraz ich mohlo byť okolo 200 – ktorí
venovali svoj vlastný čas celkom zadarmo pre deti z náhradných rodín. ĎAKUJEME!

Klubové stretnutia sa konali vždy tretí piatok v mesiaci o 16,30 hod, mimo letných prázdnin.


Až do leta 1999 to boli jediné pravidelné služby ponúkané pre náhradné rodiny v našom regióne. V júli 1999 Návrat otvoril v Banskej Bystrici svoju tretiu pobočku (po Bratislave a Prešove) a založil na ten čas moderné a flexibilné pracovisko Centrum Návrat vtedy s dvomi špecializovanými sociálnymi pracovníkmi, ktorých denným chlebíčkom boli návštevy náhradných rodín v celom banskobystrickom kraji, sociálnoprávne poradenstvo, výchovné poradenstvo a unikátne špecializované poradenstvo pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Neskôr (2005) sme ako neštátny subjekt získali akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a naše pracovisko sa stalo viacprofesijným centrom pre podporu náhradnej rodinnej starostlivosti a od roku 2006 aj pracoviskom pre podporu rodiny s deťmi vo veľkom ohrození. Okrem dennej poradensko-terapeutickej práce pri problémoch psychickej deprivácie, ranej traumy a poruchách vzťahovej väzby, sme podporovali zakladanie ďalších Klubov náhradných rodín v banskobystrickom kraji (vo Zvolene, Žiari nad Hronom, Lučenci, Brezne). Neskôr sme podporovali aj Klub náhradných rodín v Leviciach. Tiež sme každoročne realizovali víkendové rekreačno-poradenské a poradensko-terapeutické pobyty pre celé náhradné rodiny, ktoré sú doteraz jednou z našich najvyhľadávanejších odborných služieb v tejto téme.


Kluby náhradných rodín, ako prvá psychosociálna služba Návratu v Banskej Bystrici, majú v tomto roku 20. Výročie. Za ten čas našlo na nich podporu a porozumenie okolo 1500 rodín, to je zázemie pre viac než 2000 detí – detí s neradostným začiatkom detstva. Z niektorých detí sú za ten čas už
dospelí, niektorí sú s nami v kontakte a spomínajú na dobré časy na Kluboch, kde zažili stretnutia s inými deťmi s podobným príbehom. Z mnohých dospelých („zaslúžilých“ pestúnov či adoptívnych rodičov) sú dnes naši „laickí poradcovia“ a pomáhajú iným náhradným rodičom v ich začiatkoch. 

Kluby náhradných rodín dnes už zďaleka nie sú jediným priestorom, kde sa môžu náhradné rodiny stretnúť a v kľude zdieľať svoje starosti, dilemy, problémy. Rodičia i deti nás majú už viac než 18 rokov k dispozícií nielen raz mesačne a už nie iba na dobrovoľnej báze. Sme odborným plneprofesionalizovaným pracoviskom. V súčasnosti poskytujeme rodinám s deťmi v tejto téme

odbornú pomoc prostredníctvom 7 profesionálov (2 sociálni pracovníci, 2 psychológovia, 1 terapeut a 2 právnici). Sme otvorenou dennou poradňou, do ktorej prichádzajú rodiny v doobedných, popoludňajších i podvečerných časoch. Za mnohými rodinami cestujeme, aby sme im poradenstvo i terapie urobili v ich domácnostiach (homevisiting). V mnohých domácnostiach robíme včasné a kontinuálne psychologické a sociálne intervencie kvôli tomu, že dané lokality nemajú pre tieto rodiny dostupnú odbornú pomoc. Naše pracovisko je vybudované ako pracovisko priateľské rodinám s deťmi – prioritou sú deti, z rôznych dôvodov pod ochranou štátu. 

Na Kluboch náhradných rodín nenašli zázemie len náhradné rodiny, ale aj záujemci a žiadatelia o adopciu či pestúnstvo, študenti, a obyčajní ľudkovia, ktorých táto téma zaujíma. Niekedy na Kluby prichádzalo 15 rodín, inokedy dve- tri. Niekedy boli Klubové stretnutia viac smutné, inokedy veselé. Niekedy sa Klub nekonal aj viac mesiacov, pretože nebola taká potreba od rodín. Niekedy bol klub viac vzdelávací, inokedy zdieľací. Jednoducho Kluby boli prispôsobené potrebám a životu náhradných rodín a tak to zostáva aj dnes, po tých rokoch. Nedejú sa každý mesiac – pretože je mnoho inej podpory pre náhradné rodiny. Ale dejú sa vždy, keď sa nazbiera skupinka ľudí, ktorá by sa chcela schádzať a vzájomne týmto spôsobom podporiť. 

Najbližšie stretnutie Klubu náhradných rodín bude 18.januára 2018 o 16,30 hod v priestoroch Centra Návrat, v Beniczkého pasáži (Nám SNP 16). Môže prísť ktokoľvek, koho sa táto téma týka rôznym spôsobom alebo má o ňu iný záujem.


Kontakt pre nahlasovanie: navratbb@navrat.sk, alebo 41 43 897 alebo 0918 653 817.

Viac informácií o Návrate a jeho poradenských, vzdelávacích a terapeutických službách nájdete na www.navrat.sk, www.adopcia.sk, ale aj na fcb stránke Návrat,o.z. alebo fcb stránke Centrum Návrat v Banskej Bystrici.

Ďakujeme Mestu Banská Bystrica, ktoré opakovane podporili mnoho odborných služieb Návratu poskytovaných pre celé náhradné rodiny.

Taktiěz naša vďaka patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý nás roky podporuje. 

Mgr. Dana Žilinčíková, terapeutka, mediátorka, sociálnoprávna poradkyňa a koordinátorka Centra
Návrat v Banskej Bystrici

 • Zázemie pre Kluby náhradných rodín postupne ponúkli:
  – Krajská pedagogicko-psychologická poradňa (dnes Centrum psychologickej a pedagogickej
  prevencie), Mládežnícka 34 (1997 – 2002)
  – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21 (do roku 2007)
  – Úrad banskobystrického samosprávneho kraja ( v budove bývalého Centra voľného času
  Junior pri Huštáku)
  – Diecézne pastoračné centrum, Kapitulská ul.
  – Od roku 2009 boli Kluby náhradných rodín v priestoroch Centra Návrat v Banskej Bystrici –
  najprv na Dolnej ul. 9 a od roku 2016 v súčasných priestoroch.
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii