Podporte
nás
24.5.2015

Vzdelávanie a život v profesionálnej rodine

Realizovali sme najväčší projekt vzdelávania profesionálnych rodičov v histórii Návratu a pravdepodobne aj Slovenska vôbec

Realizovali sme najväčší projekt vzdelávania profesionálnych rodičov v histórii Návratu a pravdepodobne aj Slovenska vôbec: 955 účastníkov z 8 krajov sa zúčastnilo niektorého zo 64 jednodňových seminárov. Aký je výsledok?

Všetky témy, ktoré sme na seminároch preberali, sme sa snažili v rámci možností rozvinúť do hĺbky danej problematiky. Rodičia zasa „na oplátku“ prejavovali záujem – pre nás veľmi motivujúci – získané informácie „premieňať“ na praktické kroky v každodennom spolužití, výchove a prístupe voči deťom.

Na jednej strane sme teda vnímali, že profesionálni rodičia potrebujú a poväčšine aj oceňujú vzdelávanie, ktoré im vďaka projektu bolo poskytnuté. Na strane druhej, obraz, ktorý sme získali o nenaplnených potrebách najmä v oblasti odbornej podpory a vedenia profesionálnych rodičov nás núti zamyslieť sa a vyhodnotiť aj faktory, ktoré na prvý pohľad s realizáciou projektu vzdelávania profesionálnych rodičov priamo nesúvisia (viac v článku O dočasnosti profesionálneho rodičovstva). Najprv teda k samotnému projektu vzdelávania:
V prieskume, ktorý sme medzi účastníkmi seminárov robili, bola za novoobjavenú označená téma psychohygiena profesionálneho rodiča ako človeka pracujúceho v pomáhajúcej profesii. Menej prekvapujúcim bolo to, že veľmi veľa rodičov ocenilo praktické informácie o prejavoch fetal – alkoholového syndrómu a špecifikách starostlivosti o deti drogovo závislých rodičov.

Ako sa dalo očakávať, pragmatickým smerom sa uberali prednášky a diskusie na tému pracovno – právnych vzťahov. Frekventanti seminárov dostali ucelený obraz o pracovno-právnom zaradení profesionálnych rodičov, čo v konečnom dôsledku u mnohých z nich viedlo ku zreálneniu ich očakávaní voči zamestnávateľom (riaditeľom detských domovov).

Ďalšie témy, ktorým sme sa v projekte venovali:

  • vzťahová väzba, podmienky jej vzniku a význam pre zdravý duševný vývin dieťaťa,
  • psychická deprivácia a terapia dotykom,
  • zvládnutie jednotlivých etáp vzťahu dieťa – profesionálny rodič,
  • dilemy vyplývajúce zo životnej histórie a súčasných aktivít biologickej rodiny voči dieťaťu,
  • špecifické potreby dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnej rodine v súvislosti so školou a zaškolením dieťaťa, školská zrelosť, poruchy učenia, spolupráca s odborníkom,
  • špecifický prístup v starostlivosti o týrané a zneužívané deti, normálne a špecifické prejavy sexuality detí,
  • vybrané výchovné postupy na zvládnutie problémového správania detí a ďalšie.

Pokiaľ v niektorom kraji vznikla viac–menej stabilná skupina účastníkov seminárov, podarilo sa iniciovať skupinové procesy smerujúce k nadobudnutiu pocitu bezpečia. Následne sa udial veľmi pozitívny proces odovzdávania a vzájomnej výmeny osobných skúseností.

Vzdelávanie a vzťahy v profesionálnej rodine

Hodiny strávené v kontakte s profesionálnymi rodičmi nám okrem iného otvorili témy a otázky, ktoré medzi odbornou verejnosťou nie sú nateraz reflektované v celej svojej šírke a predovšetkým v celom svojom dosahu. Najvážnejšie otázky, ktoré rodičia riešili, sa týkali problematiky vzťahu medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom.

Profesionálni rodičia musia vo svojom každodennom živote riešiťexistenciu toho, čo odborníci nazývajú „vzťahovou väzbou“. (A po istom čase, keď dieťa odchádza, zasa riešia bolesť z pretrhnutia tohto vzťahu.) Mnohí ale nie sú na tieto náročné procesy pripravení a nevedia alebo nemajú kde hľadať odbornú pomoc. V niektorých regiónoch Slovenska viac ako v iných rodičia opakovane vyjadrovali obavy z toho, aby pripútanie dieťaťa voči nim nebolo odbornými pracovníkmi (detského domova, úradu, apod.) označené ako profesionálne zlyhanie (!). Tieto vyjadrenia (vôbec nie ojedinelé) naznačujú, že práca, resp. zanedbanie práce s prirodzeným fenoménom vzťahu v špecifických podmienkach profesionálnej rodiny má stále nedocenený dopad na zmysluplné fungovanie samotného inštitútu profesionálneho rodičovstva.

Na základe výsledkov projektu vnímame systém jednodňového vzdelávania ako užitočný, no iba (!) dopĺňajúci iné odborné služby pre profesionálnych rodičov. Zamestnanci detských domovov, ktorí sa vo svojej vlastnej domácnosti starajú o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, potrebujú dostupné a na mieru šité individuálne poradenstvo, podporné skupiny pre rodičov i deti, možnosť účasti na terapeutických programoch a okrem toho i pravidelnú bezplatnú nezávislú supervíziu.

Jednodňové semináre nemôžu tento deficit priebežnej odbornej podpory nahradiť, ale súdiac podľa odpovedí dotazníkov i osobných ohlasov priniesli množstvo užitočných tém a informácii. Najviac rezonovala už spomínaná téma vzťahov. Rodičia si mnohokrát potrebujú ujasniť rolu, ktorú zohrávajú v živote dieťaťa a potom pochopiť, ako sa toto porozumenie môže premietať do ich každodenného života s dieťaťom v čase, ktorý majú spolu k dispozícii.

Vyššie uvedené informácie a odporúčania sú súčasťou záverečnej správy projektu, ktorú obdržalo Ústredie sociálnych vecí, práce a rodiny.
Doplňujúce informácie o projekte vzdelávania profesionálnych rodičov:
Celkový počet účastníkov: 955, z toho 128 mužov a 827 žien. V každom z 8 krajov (bratislavskom, trnavskom, banskobystrickom, nitrianskom, žilinskom, trenčianskom, prešovskom a košickom) sme uskutočnili 8 seminárov, ktoré realizoval Návrat v období od októbra 2009 do mája 2010.
Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Semináre boli realizované v rámci národného projektu NP XXIV 2 „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“.
Projekt ITMS: 271 201 30217 / ITMS: 271 302 30001 sú realizované v spolupráci s Ústredím sociálnych vecí a rodiny.
Súčasťou uvedených projektov je aktivita č.4 pod názvom Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov – Tematické odborné semináre.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii