Podporte
nás
31.10.2018

Podpora rodín naprieč Slovenskom

Návrat už viac ako 20 rokov prakticky a odborne prispieva k dosiahnutiu vízie lepšej a rešpektuplnej spoločnosti pre všetkých:

– aby všetky deti prežívali detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku

– aby rodiny s vážnymi problémami dostali včas potrebnú sociálnu a psychologickú podporu a pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí

Ako však múdro, spravodlivo a ľudsky riešiť organizovanie a financovanie sociálneho systému? Ako toto riešiť voči tzv. neverejným alebo akreditovaným organizáciám? Ideálny systém je ťažké nájsť a z medzinárodného a historického hľadiska poznáme viaceré modely.

Nastavenie financovania, ktoré je osadené do projektov Implementačnej agentúry, je na Slovensku modelom s novými prvkami, ktoré smerujú k štandardizácii balíkov úkonov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Chápeme to ako krok vpred, ako smerovanie, ktoré bude potrebné ďalej vylaďovať.

Veríme, že organizácia a financovanie úkonov v sociálno právnej ochrane detí (SPO) zachová to, aby potreby detí, ich rodičov a ďalších osôb zostali naplnené v prvom rade. Aby deti mohli dostať pomoc a ochranu čo najcitlivejšie a flexibilne, lebo o tie ide.

Aj toto premýšľanie nás viedlo k rozhodnutiu zapojiť sa do  výzvy zameranej na zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám a opatreniam pre deti a rodiny v rámci sociálno právnej ochrany detí.

Celkovo vrámci výzvy v tejto oblasti budeme realizovať štyri projekty. To bude o.i. znamenať,  že počas nasledujúcich štyroch rokov bude mať mnoho rodín našu odbornú podporu  a pomoc financovanú priamo štátnymi a európskymi zdrojmi:

V období od 1.2.2018 do 31.1.2022  sa v rámci dvoch projektov : „Posilnenie rodiny zdrojmi komunity v bratislavskom kraji“  a „Posilnenie zdrojmi komunity“ (realizovaného na území SR mimo bratislavský kraj) budeme usilovať o rozvoj služieb pre rodiny vo vážnej kríze – tzv. sanáciu – ako súboru služieb pre rodiny s deťmi, poskytované prevažne rodičom dieťaťa a dieťaťu ohrozenému v oblasti sociálnej, biologickej a psychologickej. Cieľom intervencií  je odvrátenie možného odobratia dieťaťa z rodiny a jeho umiestnenia do detského domova; podpora kontaktu dieťaťa s rodinou v priebehu jeho umiestnenia v náhradnom prostredí a umožnenie jeho bezpečného návratu späť domov, do funkčného rodinného prostredia. Ale môžu to byť aj iné intervencie, ktoré rodiny z rôznych zraniteľných skupín alebo v rôznych záťažových situáciách, budú potrebovať.

Špecifickou cieľovou skupinou tohto projektu sú adoptívne rodiny, u ktorých je v starostlivosti dieťa s traumatickou skúsenosťou, čo má zvyčajne negatívny dopad  na rôzne oblasti vývinu, ale aj na priebeh dospievania. Chýbajú dostupné a variabilné kvalitné a dlhodobé služby, ktoré by tvorili skutočnú pomoc pre rodičov i deti v týchto zložitých situáciách.  Týmto projektom reagujeme na tento deficit služieb.

V období od 8.3.2018 do 28.2.2022 plánujeme v rámci projektu „Spolu pre deti – odborná a komunitná podpora náhradných rodín“  (realizovaného v bratislavskom kraji)  posilňovať a rozširovať škálu služieb pre rodiny, ktoré sa rozhodli prijať do svojej starostlivosti deti, ktoré sa ocitli bez rodičov, resp. ktorých rodičia nenapĺňajú štandardy pre bezpečnú výchovu dieťaťa. V náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti či poručníctve žijú deti, ktoré si zažili množstvo strádaní. Poskytovať týmto deťom starostlivosť v rámci ktorej by sa so svojou minulosťou mohli vysporiadať a vyliečiť sa z rán spôsobených pôvodnou rodinou nie je jednoduché. Opatrovatelia týchto detí – náhradní rodičia nájdu u nás pomoc a podporu aby mohli byť dobrými náhradnými rodičmi skutočne pomáhajúci deťom, ktoré zažili opustenie alebo iné nepriaznivé udalosti detstva.

Špecifickou súčasťou tohto projektu je aj príprava budúcich náhradných rodičov, ktorí budú dostatočne posilnení a schopní prijať dieťa aj zo špecifickej cieľovej skupiny – dieťa so zažitou traumou, dieťa so zdravotným či iným znevýhodnením, či viacpočetnú súrodeneckú skupinu. Toto všetko sú deti ktoré dlhodobo zotrvávajú v zariadeniach (detských domovoch) nakoľko vyžadujú špecificky pripravených rodičov – a o to, aby aj tieto deti našli svoj vytúžený domov sa chceme týmto projektom pokúsiť.

Od 1.9. 2018 do 31.8. 2022 podporujeme rodiny s deťmi cez aktivity projektu: „Náhradná rodina má zmysel“ (realizovaného vrámci SR, mimo bratislavského kraja)

Náhradní rodičia sa starajú o deti, ktoré zažili traumu z odlúčenia od pôvodnej rodiny a emočné zranenia s často neidentifikovanými, špeciálnymi následkami. Na túto záťaž často nie sú dostatočne pripravení, najmä v prípade náhradnej osobnej starostlivosti (spravidla vznikajúcej ad hoc z potreby riešiť krízovú situáciu). Našim cieľom je skvalitniť prípravu na náhradné rodičovstvo a poskytnúť náhradným rodinám systematickú odbornú podporu. Chceme podporiť bezpečné a stabilné rodinné prostredie pre deti žijúce mimo biologickú rodinu, s dôrazom na posilnenie služieb pre rodiny vykonávajúce náhradnú osobnú starostlivosť. Focus chceme smerovať na vyhľadanie a prípravu pestúnov schopných prijať ťažko umiestniteľné deti (ŤUD), resp. deti, ktoré potrebujú náročnejšiu starostlivosť. Aktivity k naplneniu cieľa zahŕňajú široké spektrum služieb – informatívne poradenstvo, príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť,  dlhodobé sprevádzanie náhradných rodín, sociálne a psychologické poradenstvo, diagnostika, terapeutické programy založené na vzťahu s klientom. Projekt ráta aj s vyhľadávaním existujúcich rodín a proaktívnou ponukou ich podpory.

Projekty realizujeme v období od februára 2018 až do augusta 2022.  Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú systémovo podporovať rodiny v kríze ako aj náhradné rodiny na celom Slovensku.

Všetky zmluvy sú zverejnené na týchto linkoch:

NRS SR

dodatok NRS SR

dodatok NRS SR

  • dodatok

    _312041N40601D04_K_ZMLUVE_O_POSKYTNUTI_NENAVRATNEHO_FINANCNEHO_PRISPEVKU_-_text2
    267 KB

NRS BA

dodatok NRS BA

SAN SR

SAN BA

dodatok SAN BA

dodatok SAN BA

dodatok k zmluve

dodatok k Zmluve o NFP

dodatok k Zmluve o NFP

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

IA MPSVR SR 1 small
ESFaEFRR farebne 1
OPLZ farebne 1

www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk   

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii