Podporte
nás
Danka Žilinčíková
26.10.2015

Vzdelávame dôležitých ľudí v systéme ochrany detí na Slovensku

Od konca júla do konca septembra vzdeláva tím našich 14 odborníkov a 2 externí spolupracovníci Návratu stovky pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Témou je Sociálna diagnostika.

Sociálna práca a pomoc rodinám je náročný a dlhodobý proces. Vieme, že aby bol efektívny, je treba veľkú dávku citlivosti, odbornosti, kooperácie a zosúladenia intervencií. Aj preto sme sa rozhodli dať k dispozícii svoje skúsenosti ľuďom, ktorí s rodinami prichádzajú do styku, keď:

 • majú vážne výchovné problémy, 
 • sa rozvádzajú, 
 • existuje podozrenie z násilia, či zanedbávania detí, 
 • existuje reálne ohrozenie psychického, fyzického či mravného vývinu detí v rodine,
 • bude alebo je odoberané dieťa z osobnej rodičovskej starostlivosti,
 • je dieťa zverované do pestúnstva, či adopcie…


Môžete ich však stretnúť aj v mnohých ďalších situáciách, ktoré prinesú akumulované alebo jednorázové vážne situácie, problémy života, detstva či rodičovstva. 


Zážitkové vzdelávanie, ktoré môže pomôcť účastníkom empaticky sa vžiť do kože rodičov i detí v rôznych situáciách je realizované v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, podaktivity 1B, časti 1.B.1. Sociálna diagnostika. Objednávateľom vzdelávania je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Celkovo 36 trojdňových seminárov sa týka pracovníkov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na rôznych pracovných pozíciách, ako sú napr. kolízni opatrovníci či kurátori a obsahuje okrem iného: 

 • školenie v 5 diagnostických metódach, ktoré aplikujeme na prípadových štúdiách
 • úvod do problematiky pripútania a vzťahovej väzby
 • tému straty (psychickej, životnej, osobnej) a ako si s ňou naša psychika poradí
 • zaoberanie sa obrannými mechanizmami, pocitmi a motívmi ovplyvňujúcimi naše správanie, napr. keď prežívame bezmoc, moc, ale aj pomoc ( v kontexte vzťahov klient – poradca)
 • konkrétne prípady a kazuistiky s využitím „máp strát života dospelých i detí“, mentálnych máp, swot analýzy a pod.

Do obsahu seminárov sme zahrnuli aj tému chudoby (a život rodiny v chudobe) a nepísané pravidlá rôznych spoločenských tried. V praktických častiach seminárov si účastníci precvičujú „rolovým spôsobom“ rozhovory s klientom a ich nahrávanie na audio či videozáznamy, učia sa efektívnejšie pracovať so spätnou väzbou.

V rámci vzdelávania kladieme dôraz na potrebu citlivosti a ohľaduplnosti procesov a intervencií v rodinách a využívame Európske štandardy kvality pomoci deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny. Podporujeme rôzne spôsoby zapojenia klientov do posudzovacích procesov, napr. aj formou prípadových či rodinných konferencií. Čerpáme nielen z našej praxe (Tvoríme siete pomoci pre rodiny), ale aj z praxe iných organizácií (napr. neziskovej organizácie Rozum a cit).


Veríme, že podpora takýchto dôležitých ľudí, ktorí ovplyvňujú z pozície štátnej moci životy detí a osudy rodín, bude pokračovať priebežne. 

Danka Žilinčíková

sociálna poradkyňa Centra Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii