Podporte
nás
17.2.2017

Spoznajte s nami rešpektujúce rodičovstvo

Ak čakáte rady o tom, či sú vhodnejšie plienky z biobavlny, koľko krúžkov by malo navštevovať dieťa v predškolskom veku, alebo kedy a či vôbec majú rodičia dať deťom po zadku, čítajte ďalej. Zistíte, že viesť tieto debaty nebudeme a nechceme, pretože rešpektujúce rodičovstvo je pre nás nosnou filozofiou – základnou optikou pre podstatu detstva. Rešpektujúce rodičovstvo je o dobrom vzťahu rodiča s dieťaťom, ktorý umožní, aby z neho vyrástol človek s pozitívnymi hodnotami, o ktorých nepochybuje.

Na čom stojí rešpektujúce rodičovstvo?

Rodičovstvo s rešpektom a úctou k dieťaťu postavené na základoch pozitívneho rodičovstva znamená vytvorenie dobrého vzťahu s dieťaťom, štruktúry a rutiny/pravidiel, postojov a hodnôt, poskytujúc deťom:

  • opateru (vrúcnosť, pocit bezpečia, akceptáciu – prijatie, zahrnutie dieťaťa – nie je objektom, ale subjektom, podporu)
  • štruktúru (vedenie, štandardy/normy, hranice, dôvody)
  • uznanie/úctu (porozumenie skúseností dieťaťa a jeho názoru/pohľadu)
  • splnomocnenie (zvýšenie vyvíjajúcich sa kapacít dieťaťa a jeho rozvoja zmyslu pre autonómiu, dôvera)

Ako súvisí rešpektujúce rodičovstvo s našou prácou?

Naprieč Európou a rovnako aj u nás na Slovensku sme svedkami toho, že rodičovská schopnosť poskytovať bezpečie a láskyplné prostredie, v ktorom budú vyrastať deti a mať úspech, je ťažko skúšaná. Rodičia zápasia s neistotou práce i devalváciou v minulosti samozrejmých hodnôt (o rodine, vzťahoch, výchove, vzťahu muža a ženy, manželstve, partnerstve, rodičovstve).  

Blízky či vzdialenejší svet jednotlivca je zaplavený množstvom odporujúcich si informácií, toxickým slovným smogom, veľkým tlakom na individualizmus, či spojenie hodnoty človeka výhradne s jeho výkonom či “produktivitou”. Tieto a mnohé ďalšie faktory spôsobujú viacvrstvové konflikty a veľký stres v jednotlivcoch, i celých rodinách.

Uplynulé roky bolo v mnohých krajinách zaznamenané rozšírenie dôrazu od všeobecnej podpory a rád pre pozitívne rodičovstvo k cieleným intervenciám pre rodiny s multiproblémami alebo chronickými problémami (alkohol, drogy, absencie detí v škole – záškoláctvo, depresie).

Je preukázané, že služby komunitného charakteru (tam, kde rodiny žijú – na území miest a obcí)  môžu zohrávať kriticky dôležitú úlohu v prevencii rozpadu rodín, v prevencii zneužívania a týrania detí, a následne môže dôjsť k redukovaniu záťaže na štátne inštitúcie ochrany detí (ktorá je dnes obrovská). Služby komunitného charakteru sa môžu odraziť tiež v zlepšení zdravia, vzdelania a výsledkoch občianskej participácie. 

Rada Európy urguje členské štáty  k vybudovaniu nevyhnutných podmienok pre pozitívne (rešpektujúce) rodičovstvo v najlepšom záujme dieťaťa a k implemenácií opatrení pre podporu rodičov.

Ako s týmto konceptom, či filozofiou pracujeme v Návrate?

Nečakáme, kým sa niečo udeje zo strany štátu. Snažíme sa ho však podporiť všade, kde sa uberá týmto smerom. Sme iniciatívni (rozbehli sme viaceré aktivity a projekty) a budujeme spolu s našimi klientmi služby, ktoré im môžu byť oporou a zároveň byť v súlade s touto filozofiou. Sústreďujeme sa v nej na podstatu detstva: na vzťah dieťaťa s jeho dospelým. Je preukázané, že to je základ toho, čo formuje dieťa a čo ho sprevádza od detstva k dospelosti. 


Veríme v silu rodičovstva, rodičovstva ako vzťahu, ktorý sa vyvíja, a v ktorom je možné robiť zmeny, ak cítime, že to menej

funguje. Rodičovstva, ktoré je sľubom, záväzkom

a zodpovednosťou. Zodpovednosťou za niekoho ďalšieho. Ovplyvnenie života niekoho iného, a tým ovplyvnenie sveta „za humnami“, ale aj kúsok ďalej. Veríme vo výnimočnosť a silu vzťahu medzi dospelým a dieťaťom. 

Veríme, že keď je tento vzťah postavený na vnímavej a vrúcnej starostlivosti (psychickom bezpečí), vzájomnej úcte, štruktúre, láskavej disciplíne a postupnom splnomocňovaní dieťaťa pre život, vyrastie z dieťaťa človek s hlbokými a stabilnými hodnotami. S pozitívnymi hodnotami, o ktorých nepochybuje. Preto:

  1. si ctíme terajších rodičov a sústreďujeme sa ďalej na ich podporu,
  2. pokračujeme v presadzovaní citlivých rodinných riešení a lokálnych riešení pre deti vo vysokom ohrození s dôrazom na vzťah dieťaťa s jeho dospelým,
  3. zasadzujeme sa za budovanie dostupných služieb pre rodiny v ohrození a náhradné rodiny a dlhodobo plne podporujeme našimi službami a aktivitami koncept pozitívneho rodičovstva.

Chcete vedieť, kde všade a akým spôsobom vás k nemu budeme sprevádzať? Koho všetkého? Vyhľadajte si naše konkrétne programy, kurzy, aktivity, ktorými začnete, alebo ktoré by vám najlepšie vyhovovali a prihláste sa v našom najbližšom centre: Rešpektujúce rodičovstvo (s Návratom).

Aký v tom vidíme význam?

Chceme, aby sa z terajších detí o 20 rokov stali dospelí, ktorí sa vedia postarať nielen o seba, ale aj o ľudí okolo seba. Chceme, aby tu o 20 rokov boli dospelí, ktorí načúvajú jeden druhému, učia sa od seba navzájom, ctia každého človeka. Chceme, aby tu o 20 rokov boli dospelí, ktorí majú svoj názor, ale zaujímajú sa o názory iných bez urážok, vyhrážania, ponižovania, či zosmiešňovania. Chceme, aby tu o 20 rokov boli dospelí, ktorí rešpektujú pravidlá, a ktorí sú schopní viesť s úctou a v úcte ďalších ľudí.

Zaujalo vás rešpektujúce rodičovstvo?

 Zaujímavé linky a zdroje k tejto téme (i tohto článku):

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii