Podporte
nás
7.10.2015

Spolupráca s mestom Prešov

V spolupráci a s podporou mesta Prešov realizujeme aj tento rok v rámci činnosti nášho centra vybrané služby, ktoré mesto parciálne financuje, čím prispieva k podpore ich dostupnosti pre tých, ktorí ich potrebujú.

Prvou je už niekoľko rokov prevádzkovanie Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na území mesta Prešov s cieľom poskytovať klientom sociálne služby ambulantnou, terénnou či telefonickou formou. Klientelu Nízkoprahového centra tvoria predovšetkým deti a mladí ľudia a členovia rodín, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Klienti prichádzajú do centra spontánne alebo sú vytypovaní odbornými pracovníkmi, či na odporúčanie pracovníkov iných organizácií.  Nosnými aktivitami Nízkoprahového centra je poskytovanie sociálneho poradenstva a realizácia nízkoprahového klubu pre deti a mládež formou pravidelných stretnutí rovesníckej skupiny alebo organizovaných jednorázových skupinových aktivít.


Druhou je realizácia Výchovného a sociálneho programu pre deti a ich rodiny, u ktorých sú indikované už prítomné výchovné ťažkosti, alebo ohrozenia pôsobiace na psychický a sociálny vývin detí a smerujúce k výchovnému zlyhaniu či sociálnemu vylúčeniu. V rámci programu realizujeme od júla do konca roka odborné služby voči 25 deťom z 19 rodín s trvalým pobytom na území mesta Prešov. Podľa ich individuálnych potrieb im poskytujeme sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo prevažne terénnou formou, spolupracujeme so školami, ktoré deti navštevujú, začali sme s deťmi pracovať v rámci nízkoprahového klubu a v polovici októbra plánujeme začať realizovať Program ART (tréning rozvoja sociálnych kompetencií) s vybranou skupinou detí zaradených do programu.


Treťou službou, podporenou dotačným systémom, je individuálny a skupinový sociálny program pre mamy a ich deti do jedného roku veku dieťaťa s trvalým pobytom v meste Prešov. Táto služba je zameraná na podporu mám, ktoré sa spolu so svojim dieťaťom ocitli v riziku. Cieľom tejto služby je zabezpečiť v súčinnosti s Detským domovom v Prešove, aby mohli deti zotrvať v starostlivosti svojich mám, no za podmienky, že tieto mamy rozvinú svoje rodičovské zručnosti natoľko, aby sa o svoje deti dobre postarali a boli schopné vytvoriť im bezpečné zázemie.  

Tím Centra Návrat v Prešove

Mesto Presov
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii