26.1.2018

Predstavujeme Dominiku pre Kukulíka

Od januára 2018 spúšťame „vlastnými rukami“ podporu opustených detí na pôde Nemocnice v Brezne. Projekt Dominika pre Kukulíka nadväzuje na dobrú spoluprácu s nemocnicou Brezno pri tvorbe Kufríkov pre Kukulíkov.

Terapeuti Návratu v spolupráci s nemocničným personálom budú citlivým fyzickým kontaktom denne zmierňovať stres opustených detí po tak nepriaznivej udalosti detstva, akou je opustenie rodičom.

Nemocnica v Brezne je celkom prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá podporila vstup Dominík – špeciálnych terapeutov do samoty dieťaťa na pôde nemocnice. Získava od nás označenie 1. nemocnica citlivá k opusteným deťom na Slovensku. Záštitu nad touto pomocou prevzala europoslankyňa Jana Žitňanská.

Sme radi, že tento spoločný projekt je podporený dôležitými ľuďmi a profesionálmi, ktorí sú ako prví v kontakte s dieťaťom po jeho strate pôvodnej rodičovskej osoby: lekármi a zdravotnými sestrami.

Teší nás, že prenášame k opusteným deťom posolstvo vynikajúcich odborníkov z oblasti neurobiológie, a že skladáme viacprofesijnú podporu pre tieto deti. Výskumy mozgu posledných desaťročí preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného detstva (napr. opustenie dieťaťa jeho rodičom, zanedbávanie, zneužívanie, týranie) spôsobuje  nepriaznivé zmeny na mozgu dieťaťa (čo sa neskôr odzrkadľuje v ťažkostiach v učení, v sociálnych interakciách, pamäti, koncentrácie, logickom myslení a väčšom výskyte psychických ťažkostí – depresie, úzkosti, neurózy pod.)

Sme radi, že toto spoločné úsilie reaguje aj na Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO, ktorá definovala opustenie dieťaťa jeho rodičom po pôrode ako prvé násilie na dieťati. Dieťa je obeťou tohto druhu násilia v období, kedy je absolútne bezbranné a zraniteľné a jeho mozog nie je pripravený si s tým poradiť. Preto môže mať táto udalosť na neho často fatálne následky.

Potešilo nás, že Nemocnica Brezno ani chvíľu neváhala, keď bola našou ponukou oslovená a okamžite sa pripravovala na zavedenie týchto intervencií pre opustené deti na svojej pôde.

Ako bude zabezpečená pomoc dieťaťu – Dominika pre Kukulíka v dennej praxi?

Individuálne psychosociálne intervencie budú poskytované opustenému dieťaťu prednostne spôsobom skin to skin s využitím terapie dotykom. Terapia dotykom, ktorá má základ v detských masážach a dopĺňa ich o „liečbu“ straty pôvodnej rodičovskej osoby. Intervencie budú poskytované dieťaťu denne ako preventívne aktivity akreditovanej organizácie Návrat pre deti, ktorých vývin môže byť vážne ohrozený.

Ako prví začnú s poskytovaním tejto novej unikátnej podpory na pôde nemocnice profesionálni terapeuti Návratu (špecializovaní psychológovia, sociálni pracovníci) vyškolení v aplikácií terapie dotykom pre deti po narodení. Terapeuti sa v nemocnici budú pohybovať na základe zmluvy o spolupráci medzi nemocnicou a Návratom, podliehajú zdravotným a hygienickým požiadavkám kontaktu s deťmi/pacientmi na pôde nemocnice, zachovávajú mlčanlivosť a súlad s podmienkami Zákona o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele. Majú oblečenie odlíšiteľné od bežného personálu nemocníc a majú svoje jedinečné označenie: Dominiky pre Kukulíkov.

Je naším zámerom v budúcnosti túto intervenciu zabezpečiť cez vybratých a vyškolených dobrovoľníkov. Dominika pre Kukulíka nadväzuje na dobrú spoluprácu s nemocnicou Brezno pri tvorbe Kufríkov pre Kukulíkov a v súčasnosti pripravujeme poskytovanie týhto intervencii aj s ďalšou nemocnicou v Banskobystrickom kraji. Vedieme rozhovory o rôznych možnostiach zabezpečenia pomoci opusteným deťom cez štátne a neštátne inštitúcie.

Opustené dieťa pre účely uvedených psychosociálnych intervencii je každé dieťa, ktorého rodičia dali súhlas na adopciu alebo dieťa bolo porodené v režime utajeného pôrodu, prípadne uložené v Hniezde záchrany.

Psychosociálne intervencie alebo aj Dominikine ruky budú poskytované dieťaťu denne niekoľko hodín, v stabilnom čase, ideálne tou istou osobou po dobu pobytu dieťaťa v nemocnici – kým kompetentní rozhodnú, či dieťa odchádza do adopcie, profesionálnej rodiny alebo má zabezpečené iné citlivé riešenie jeho situácie.

V roku 2017 sa v Nemocnici Brezno narodili 2 deti opustené ihneď po pôrode. Každé strávilo na pôde nemocnice približne 4 týždne. V roku 2016 sa na Slovensku narodilo 161 opustených detí. Údaje z roku 2017 ešte nie sú k dispozícií.

Projekt Dominiky pre Kukulíka upozorňuje na psychické potreby opustených detí a na možnosti citlivej pomoci. Teší nás, že Nemocnica v Brezne otvorila svoje dvere Dominikám, ktoré svojou blízkosťou, hladením a prihováraním budú zmierňovať stres a samotu opustených detí.

Mgr. Dana Žilinčíková
koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

Niektoré súvisiace výskumy a odborné práce:

Video o poruche pripútania a vývojovej traume:  Trauma, Brain & Relationship: Helping Children Heal” Bruce Perry MD, Daniel Siegel MD, et.al.

Výskumy realizované Inštitútom pre výskum dotyku (Touch research institute) 

Opustenie dieťaťa a jeho prevencia – výsledky výskumu realizovaného v zdravotníckych zariadeniach naprieč Európou, vrátane Slovenska. Projekt Daphné, realizovaný Inštitútom WHO pri Univerzite v Nottinghame, slovenský partner Nadácia Socia, (Kevin.Browne@nottingham.ac.uk)

Publikácie a články J. Hašta – psychiater, podporovateľ bondingu a autor viacerých publikácií: Vzťahová väzba, Ku koreňom úzkosti, Vyjadrenie k téme bondingu pre portál ženské kruhy a ďalšie.

Publikácia: Nádej na uzdravenie, sprievodca v oblasti traumy a pripútania 

Preklad  unikátnej publikácie Asociácie pre liečbu a vzdelávanie v oblasti ťažkostí spojenými s poruchami vzťahovej väzby, Návrat, o.z.

Publikácia: Od strachu k láske (Bryan Post)

Preklad s povolením autora, o výchove náročných adoptovaných detí a detí v pestúnskej starostlivosti. Účinné aj pre deti s diagnostikovanými ťažkosťami (napr. ADHD, poruchami pripútania a iné)

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii