PhDr. Petra Labašová

psychologička

arrow-right arrow-right

Som psychologička, koučka a psychoterapeutka. Pracovala som v rôznych štátnych zariadeniach, kde je ťažké prihliadať individuálne na každé dieťa, každého jednotlivca. Preto som vďačná za to, že Návrat to robí inak. Na prvom mieste je dieťa a jeho rodina, s rešpektom, s úctou a s vidinou svetla na konci tunela. Páči sa mi, že v Návrate sa zohľadňujú vzťahy- nielen v rámci rodín, s ktorými pracujeme, ale aj vnútri organizácie. A že výkon nie je vždy prvoradý. Najdôležitejšie je však pre mňa to, že táto práca má veľký zmysel. Môžeme robiť malé veci, ktoré majú obrovský význam, môžeme sprevádzať rodiny v ich ťažkých chvíľach, ukazovať im nádej a zažiť s nimi radostné chvíle. Nie sme s nimi len na chvíľu, sme tu, pokým nás budú potrebovať.

Vzdelanie a výcviky

 • Tréning lektorov terapie dotykom , Návrat o.z. (Máj 2023-Október 2023)
 • Asistovaný kontakt- HOST (Apríl 2023)
 • SOLUTION FOCUS- Komplexný výcvik v psychoterapii zameranej na riešenie, Dalet (September 2018 – Marec 2022, 710 hodín) – výcvik akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou
 • Systemická párová a rodinná terapia, ISZ Košice (Máj 2018 – November 2020, 200 hodín) 
 • Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita. Špecializovaná činnosť: poradenská psychológia (Február 2019 – doteraz), Bratislava, Slovenská republika
 • Ústav P. Blahu Skalica, Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety (Jún 2018 – Jún 2018); Rigorózna skúška
 • Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita Špecializovaná činnosť: pracovná a organizačná psychológia (Október 2014 – November 2017), Bratislava, Slovenská republika
 • Breef Coaching Training, Solution surfers (Január 2015 – Apríl 2016) – 125 hodín podľa štandardov ICF, akreditované ICF (ACTP) – komplexný výcvik v koučovaní zameranom na riešenie
 • Kurz druhého stupňa EEG Biofeedback, EEG Institute, Praha (Júl 2018)
 • Kurz prvého stupňa EEG Biofeedback, EEG Institute, Praha (Júl 2018)
 • Kurz krízovej intervencie vyjednávaním, Zbor väzenskej a justičnej stráže (Máj 2015 – Jún 2015, 50 hodín)
 • Krízová intervencia, Ministerstvo Obrany SR (Máj 2014, 60hodín)
 • Autogénny tréning, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (Január 2014 – 10 hodín)
 • Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (Február 2013 – 10 hodín)
 • Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, magisterské štúdium v odbore psychológia (September 2006 – Jún 2011), Trnava, Slovenská republika

Odborná prax a pracovné skúsenosti

 • 2019-2023 koučovanie športovcov – detí aj dospelých, vzdelávanie v oblasti duševného zdravia športovcov, vedenie trénerov k rešpektujúcej práci s deťmi, zvyšovanie psychickej odolnosti detí
 • 2018-2022 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva- pozícia psychológ. Psychologická diagnostika a rediagnostika detí a žiakov, skupinová a individuálna psychologická terapia, poradenská a konzultačná činnosť pre deti, rodičov a rodiny, biofeedback.
 • 2018-2019 školský psychológ na ZŠ- odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne, skupinové alebo 

–  hromadné psychologické poradenstvo, psychoterapia, prevencia a intervencia k deťom a žiakom 

–  individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívneho tímu ZŠ, pedagogickým zamestnancom, 

– odborná psychologická starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

– vytváranie, aktualizácii, inovácii individuálneho výchovnovzdelávacieho plánu (IVVP) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,

–  individuálna a skupinová psychologická starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných

 • 2012-2018 psychológ Ministerstvo Obrany SR –  poradenstvo, psychodiagnostika, zvyšovanie psychologickej odolnosti a pripravenosti, lektorovanie, tvorba a realizácia tréningov, mentorovanie príprava a realizácia rozvojových programov, výber zamestnancov na špecifické pozície, krízová intervencia, prevencia rizikového správania, kriminálneho správania, závislostí, prieskumy a výskumy na aktuálne témy, hodnotenie zamestnancov, analýza tímov, hodnotenie psychickej spôsobilosti, pracovnej spôsobilosti.
Infolinka

nielen o adopcii