Podporte
nás
20.6.2016

Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce

TLAČOVÁ SPRÁVA Koalícia pre deti Slovensko

Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil 9. júna 2016 viaceré znepokojujúce závery k situácii dodržiavania práv detí na Slovensku. Jednoznačne pomenoval oblasti, v ktorých vyzýva Slovenskú republiku k dôslednej ochrane práv deti v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Na niektoré z nich Koalícia pre deti Slovensko dlhodobo upozorňuje.

Členovia Koalície pre deti Slovensko sa 16. júna 2016 na svojom sneme zhodli, že v súlade s aktuálnymi závermi Výboru, kľúčovými aktivitami Koalície v druhom polroku 2016 budú projekty na posilňovanie pozitívneho rodičovstva, inkluzívneho princípu vo vzdelávaní, na uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa v médiách, či detí v migračnej kríze a vytváranie systému na monitorovanie dodržiavania práv detí na Slovensku s dôrazom na implementáciu odporúčaní Výboru.

Situácia detí na Slovensku sa musí stať prioritou nás všetkých. Predovšetkým politikov, vlády SR, prierezovo všetkých rezortov, samospráv, odborníkov pracujúcich s deťmi a rodičov. Deti majú právo na špeciálnu ochranu, bezpečie a odbornú pomoc, predovšetkým však na šťastné detstvo.


Koalícia pre deti Slovensko vyzýva vládu SR a všetky politické strany, aby sa vážne zaoberali odporúčaniami Výboru OSN pre práva dieťaťa. Ponúka pomoc a skúsenosti odborníkov z praxe pri spoločnom hľadaní riešení a ich implementácii.

Súčasťou zistení a odporúčaní Výboru je aj téma detských migrantov. K tejto téme vydala Liga za ľudské práva, člen Koalície pre deti Slovensko osobitnú tlačovú správu.

Dana Rušinová,
prezidentka, Koalícia pre deti Slovensko

Zo zistení Výboru OSN pre práva dieťaťa


Výbor je vážne znepokojený tým, že rómske deti, najmä v segregovaných oblastiach, naďalej čelia viacerým formám diskriminácie vo vzdelávaní, v zdravotnej starostlivosti a v kvalite života a bývania. Znepokojuje ho aj dezinterpretácia pojmu najlepší záujem dieťaťa v praxi i v médiách a nepochopenie toho, že dieťa je nositeľom práv. Výbor veľmi ľutuje, že v ostatnej novele zákona o rodine ostávajú naďalej tolerované odôvodnené telesné tresty detí v rodinách. Je znepokojený aj tým, že rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím nedostávajú dostatočnú finančnú podporu, deti s postihnutím do 6 rokov, nežijúce vo vlastnej rodine, sú umiestňované do detského domova namiesto do rodiny, počet centier včasnej intervencie pre rodiny s týmito deťmi je nízky a závisia najmä na súkromných donoroch, a že neexistuje rámec pre inklúziu detí s postihnutím do väčšinového vzdelávania, čo im znemožňuje dosiahnuť vyššie vzdelanie. Výbor je presvedčený, že naše vzdelávanie je zamerané na podporu tzv. talentovaných detí skôr, akoby pomáhal všetkým deťom rozvinúť ich potenciál, nepodporuje rešpektujúcu komunikáciu a nerozvíja životné zručnosti žiakov, vrátane kritického myslenia a prijímania rôznorodosti.


Výbor znepokojuje aj absencia komplexného monitoringu implementácie práv detí podľa Dohovoru, či participatívnej tvorby verejných rozpočtov so zapojením detí. Výbor zopakoval svoje predošlé odporúčanie vytvárať nástroje na presadzovanie práva dieťaťa byť vypočutým a zohľadnenie jeho názoru vo všetkých oblastiach spoločnosti – počnúc rodinou, cez školu a komunitu, vrátane súdnych procesov. Výbor pripomína, že je nedostatok preventívnych opatrení, ktoré by včas dokázali zabrániť odňatiu dieťaťa z rodiny, predovšetkým služieb pre rodinu na lokálnej úrovni. Výbor je vážne znepokojený tým, že počas posledných piatich rokov takmer všetky deti bez sprievodu, ktoré boli umiestnené v detských domovoch, zmizli a nebolo vyvinuté špeciálne úsilie hľadať ich.

Z odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa


Výbor okrem iného odporúča, aby Slovensko vytváralo podmienky proti akejkoľvek diskriminácii detí. Nalieha, aby naďalej zlepšovalo spoluprácu v boji proti násiliu páchanom na deťoch. Zdôrazňuje, aby štát vytvoril nástroje a národnú politiku na to, aby boli deti v situáciách a pri rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, vždy vypočuté a mohli participovať na ich realizácii. Vyzýva tiež štát, aby úplne zakázal telesné tresty a naopak, aby podporil opatrenia na presadzovanie pozitívneho rodičovstva a podporoval rozvoj komunitných programov zameraných na podporu rodiny. Zdôraznil tiež posilňovanie náhradného rodičovstva, uprednostňovanie rodinnej a komunitnej starostlivosti o deti mimo pôvodnej rodiny a ďalšie redukovanie inštitucionálnej starostlivosti o deti. Odporúča tiež, aby štát podporil inovatívne metódy vzdelávania a inkluzívny princíp vo vzdelávaní, ako aj ľudsko-právne vzdelávanie. Navrhol zabezpečiť nezávislosť Úradu komisára pre deti. Výbor tiež vyzval štát na systematické zapájanie občianskej spoločnosti, vrátane neziskových organizácii do vytvárania verejných politík, ako aj do poskytovania sociálnych služieb, vrátane dostatočného financovania.

Úplné závery Výboru OSN pre práva detí pre SR možno nájsť tu.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii