Podporte
nás

Pre koho je seminár určený:

  • pre profesionálov pracujúcich s ohrozenými rodinami (v oblasti sociálnych služieb, v komunitných centrách alebo v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Svojim obsahom je vhodný pre kohokoľvek, kto pracuje vo vyššie uvedených oblastiach, prednostne na pozíciach sociálnych pracovníkov – terénnych, rodinných asistentov, obecných či komunitných sociálnych pracovníkov, pracovníkov rôznych sociálnych zariadení, Centier pre deti a rodiny,… Seminár však môže byť zaujímavým aj pre sociálnych pracovníkov škôl, školských zariadení a pod.

Forma a obsah seminára:

  • seminár zahŕňa praktické nástroje sociálnej diagnostiky a je realizovaný formou neformálneho zážitkového vzdelávania
  • zo zážitkových aktivít, kazuistík, filmu i hrovým učením sa účastníci naučia viac rozoznávať zdroje i limity na strane rodiny, ale aj na strane nás pomáhajúcich profesionálov, efektívnejšie viesť rozhovor s klientom, rozšíria si možnosti ako myslieť viac na potreby detí v rámci intervencií a pod.
  • účastníci sa zoznámia s konceptom vzťahovej väzby a teóriou strát, ale aj s konceptom chudoby, ako tieto koncepty ovplyvňujú klientov, s ktorými sa v praxi stretávajú

V roku 2015 tento seminár absolvovalo aj 520 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo o seminári povedali jeho účastníci?

„Dostala som to, čo som očakávala. Niekedy si odsedím na rôznych vzdelávačkách (mávame ich veľa) a mnohé ma oberú o čas. Ale toto beriem ako prínos!“
Sociálna pracovníčka pracujúca s deťmi , ktoré boli obeťami týrania a zneužívania a s ich rodinami.

„Mám po absolvovaní seminára dobrý pocit. Zoznámila som sa s celou batériou pre diagnostikovanie. Naučila som sa konkrétne nástroje a super, že tu bola práca s príbehmi.“
Sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami v porozvodových situáciách a v rizikových sociálnych situáciách.

„Škoda, že z môjho tímu, som bola na tomto vzdelávaní sama, potrebovala by to absolvovať aj moja kolegyňa, to by sa nám lepšie robilo.“
Sociálna pracovníčka pracujúca s týranými matkami a s náhradnými rodinami.

„Som namotivovaný, využijem rôzne techniky práce s klientom.“
Sociálny pracovník pracujúci s rodinami vo veľkom ohrození.

„Bolo to zmysluplné vzdelávanie. Získala som novú optiku na prácu s klientom.“
Sociálna pracovníčka pracujúca s náhradnými rodinami.

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 99 eur

Min počet účastníkov: 8

Miesto konania: Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Nám. SNP 16

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu.

Kontaktná osoba: danka.zilincikova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii