Podporte
nás

Mgr. Alena Molčanová

sociálna pracovníčka, koordinátorka centra

arrow-right arrow-right

Ani som sa nenazdala a uplynulo desaťročie môjho angažmán v Návrate. Za ten čas som vyzrela v práci s náhradnými rodinami – cez ich spoznávanie, prípravy a sprevádzanie som dnes schopná pracovať aj s úskaliami, ktoré „náhradka“ v sebe prináša… „prežívanými zlyhaniami“ detí aj rodičov v nej.

Rodiny v ohrození, ktoré tvoria veľkú časť mojej dnešnej práce, skonfrontovali môj rebríček hodnôt a pomohli mi hľadať a nachádzať rôzne nástroje pomoci … s cieľom aby rodiny boli bezpečným miestom pre deti – so všetkým čo k bezpečiu dieťaťa patrí.
V Návrate som však pričuchla aj k ďalšiemu rozmeru pomoci rodinám – k advokácii práv a k rozvoju systému sociálnoprávnej ochrany. A tak stále častejšie (aj vďaka terénnej práci a dôvere, ktorú mi rodičia a deti, s ktorými pracujem preaukazujú) môžem byť hlasom, ktorý komunikuje ich potreby a pretavuje ich do návrhov úprav legislatívy či do vzdelávacích programov pomáhajúcich profesionálov.

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • 2013 Odborné služby pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – tvorba Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodín
 • od 2013- Rodinná mediácia
 • od 2010 – Supervízna činnosť
 • 2005 účasť na medzinárodnom študijnom programe pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mladistvými – oblasť ochrany detí (Nemecko 12.9.-3.11.2005)
 • 2002 – 2006 Poradňa pre pomoc obetiam násilia – koordinátorka poradne
 • od 2004 doteraz – Návrat o.z. – sociálna pracovníčka, koordinátorka regionálneho centra, mediátorka, supervízorka
 • 1998 – 2004 KPPP – sociálna pracovníčka a špecializovaná pracovníčka pre prevenciu sociálno-patologických javov

Lektorská činnosť:

 • Lumos n.o. – „Princíp vzťahovej väzby v oblasti sociálnoprávnej ochrany“ – lektorská činnosť – príprava budúcich lektorov pre implementáciu attachmentu v sociálnoprávnej ochrane v práci pracovníkov OSPOD v ČR
 • Lektorská činnosť pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Sociálna diagnostika a syndróm CAN /CSA
 • 2013-2014 Lektorská činnosť pre Středisko náhradní rodinné péče (ČR – vzdelávanie v téme Attachment)

Vzdelanie a výcviky:

 • 2014 Tréning ART (Agression replacement trening) 
 • 2014 Priama práca s deťmi v sociálnoprávnej ochrane detí – Praha 
 • kurz klinickej viktimológie a terapeutických postupov v pomoci obetiam
 • dvojročný výcvik skupinových foriem preventívnej práce s deťmi a mládežou s poruchami správania, VÚDPaP Bratislava (250 hodín)
 • Tréning: Dotyková terapia 2010
 • Tréning: mediácia 2009
 • Výcvik v naratívnej terapii
 • Filiálna terapia 2008

A prečo to všetko? Pretože verím myšlienke, že mieru dobrého sveta, v ktorom sa oplatí žiť, určuje miera bezpečia každého jedného dieťaťa.

Infolinka

nielen o adopcii