Chcela by som si zobrať jedno dieťa do pestúnskej starostlivosti, avšak je súčasťou súrodeneckej skupiny. Je možné dieťa oddeliť od súrodencov? Aké sú možnosti? V akej právnej norme je upravená problematika súrodeneckých skupín? Ďakujem.

Dobrý deň, 

tu Vám posielam informácie z článku, sú tu aj všetky paragrafy zákona 305/2005 o SPO a SK a zákona o rodine 36/2005, ktoré hovoria o dôležitosti súrodeneckých väzieb. Súd a orgán SPO musí vždy prihliadať na najlepší záujem dieťaťa, tak skúste zvážiť, či je pri konkrétnom dieťati lepšie mať náhradnú rodinu alebo súrodenca a či je to v záujme aj toho druhého dieťaťa. Tým môžete potom argumentovať na súde. Tu je ten spomínaný článok:

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri stanovení najlepšieho záujmu dieťaťa vždy dbá na zachovanie súrodeneckých väzieb dieťaťa. Rovnako na zachovanie súrodeneckých väzieb dbá aj súd. Dieťa má zákonom upravené právo stretávať sa so súrodencami. Pri rozhodovaní o nariadení ústavnej starostlivosti súd vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom a na ich zachovanie (§ 54 Zákona o rodine). Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny alebo do špecializovanej samostatnej skupiny sa rešpektujú súrodenecké väzby a rodičovské väzby (§54 Zákona o SPODaSK). Vyjadrenie k citovým väzbám dieťaťa k súrodencom je súčasťou spisovej dokumentácie, spracovanej za účelom sprostredkovania pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia dieťaťa (§34 Zákona o SPODaSK). Zachovanie súrodeneckých väzieb dieťaťa je jednou z výnimiek pri povinnosti zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny detského domova (§53 Zákona o SPODaSK). Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať súdu návrh na umiestnenie súrodencov do rôznych zariadení na výkon rozhodnutia súdu, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posudku lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, psychológa alebo posudku o zdravotnom postihnutí vydaného podľa osobitného predpisu. Ak sú súrodenci umiestnení v rôznych zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu alebo ak sa súrodenec alebo súrodenci dieťaťa umiestneného v zariadení 4 na výkon rozhodnutia súdu nachádzajú v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb (§ 30 Zákona o SPODaSK). Dieťa má právo stretávať sa s prarodičmi, so súrodencami a fyzickými osobami, ku ktorým má blízky vzťah (§56 Zákona o SPODaSK).

S prianím všetkého dobrého

Iveta Keblušková

Infolinka

nielen o adopcii