Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás na verejný happening do Centra Návrat v Prešove. Pridajte sa k spoločnej bubnovačke, na ktorej budeme hovoriť NaHlas o prijatí. 

 

V Centre Návrat v Prešove sa už 20 rokov usilujeme o to, aby každé dieťa malo rodinu. Pre opustené deti vyhľadávame nové náhradné rodiny. Pripravujeme na náhradné rodičovstvo tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa a poskytnúť mu nový domov, či už natrvalo alebo dočasne. Toto dieťa, hoci aj veľmi malé, prichádza do náhradnej rodiny spolu so svojou životnou históriou, ktorej súčasťou sú straty, nespracované traumy, psychická deprivácia.

 

Preto dlhodobo sprevádzame a podporujeme tieto rodiny v celom procese realizácie náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom širokej škály služieb (poradenstvo, terapie, vzdelávanie, svojpomocné skupiny pre rodičov, rovesnícke skupiny pre deti, pobytové aktivity, ...).

 

Usilujeme sa vytvárať pre tieto rodiny bezpečie prístupom založeným na osobnom, vzájomne dlhodobom a dôvernom vzťahu medzi odborníkom a klientom (rodič, dieťa, rodina). Zdieľame s nimi ich individuálne i spoločné životné príbehy, boje so sebou, okolím i systémom, zlyhania aj úspechy, nepatrné pokroky i nenaplnené očakávania či sny.

 

Všetko toto sa deje v tichosti a nenápadne, mimo zrakov a uší širšej verejnosti, ktorá tieto rodiny vníma veľmi rôznorodo. Oni i my sa na rôznych miestach (ulice, úrady, školy, verejné priestory,...) stretávame s rôznymi pohľadmi, postojmi i názormi - vyjadrujúcimi rešpekt, úctu, uznanie, ale i odstup, neporozumenie, posudzovanie alebo až odmietanie či neprijatie. Tieto reakcie sú často výsledkom miery znalosti či neznalosti  významu zážitkov a skúseností v ranom detstve pre náš život, ako aj poznania životných príbehov konkrétnych rodín a konkrétnych detí, a množstvom i charakterom osobných či sprostredkovaných skúseností s týmito rodinami.

 

Myslíme si preto, že je dôležité o téme prijatia hovoriť aj nahlas. Chceme osloviť aj vás, tých, ktorých sa to možno bezprostredne netýka, aby ste počuli a vedeli:  Kto sú tí, čo sú prijímaní. Kto sú tí, čo prijímajú. Čo to znamená prijať a byť prijatý. Čo potrebujú prijímatelia i prijímaní.

 

Radi by sme získali vašu pozornosť. Veríme, že aj prostredníctvom osobných príbehov konkrétnych ľudí, sa nám môže podariť priblížiť tému prijatia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Cez jej poznanie je možné lepšie porozumieť potrebám týchto rodín. To vedie k tomu, že sme viac schopní pochopiť a akceptovať špecifiká života a výchovy v náhradnej rodine a byť otvorení pre priamu či nepriamu pomoc týmto rodinám formou osobnej podpory, spolupráce s odborníkmi alebo vytváraním podporného prostredia vo svojej komunite. Osobné svedectvá náhradných rodičov a prijatých detí môžu byť povzbudením pre tých, ktorí uvažujú o prijatí dieťaťa a zároveň môžu vzbudiť záujem a ochotu uvažovať o jeho prijatí u tých, ktorí v sebe cítia kapacity a potenciál pre túto službu. 

 

Ak chcete spoznať viac (takýchto či podobných) osobných príbehov, pozývame vás na verejné spoločné stretnutie, kde budeme NaHlas hovoriť o prijatí. 

 

pdfPozvánka na stiahnutie.

 

pozvanka happeningbubnovacka png

 

Text bol publikovaný v časopise Slovo, č. 19/20 http://casopisslovo.sk/

 

Peter Fudaly 

špeciálny pedagóg