Podporte
nás

Vo februári 2022, hneď v prvých dňoch vojny na Ukrajine sme zvažovali, či a ako sa zapojíme do pomoci ľuďom, ktorí začali prichádzať na Slovensko. Rozhodli sme sa, že sa nebudeme vo veľkej miere zapájať do všeobecnej humanitárnej pomoci, ale využijeme vlastné dlhoročné skúsenosti v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva rodinám, biologickým aj adoptívnym/pestúnskym. Naskytla sa nám možnosť zamestnať psychologičku z Ukrajiny, ktorá už niekoľko rokov žila na Slovensku a mala výhodu vlastnej integrácie na Slovensku a dlhoročné skúsenosti s poradenstvom a traumatoterapiou detí a dospelých. Rozhodli sme sa ju zamestnať v marci 2022, nevedeli sme, či budú alebo nebudú nejaké granty na riešenie tejto krízy, boli sme ochotní použiť nejaké naše zdroje alebo hľadať nejakých darcov na jej zaplatenie. Boli sme veľmi radi, že v marci/apríli 2022 sa vyskytlo niekoľko V tejto správe sumarizujeme služby, ktoré sme vďaka podpore z rôznych zdrojov mohli uskutočniť.

PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ A INTEGRÁCIA PRE UKRAJINSKÉ DETI A RODINY

a.         Od marca do augusta 2022 sme poskytovali týždennú skupinovú a individuálnu psychologickú podporu skupine 17 detí – vodných pólistov vo veku 12 až 17 rokov, ktorí boli ubytovaní v slovenských rodinách. Naša ukrajinsky hovoriaca psychologička sa s deťmi stretávala raz týždenne na skupinovom stretnutí a následne podľa individuálnych potrieb ponúkala individuálne stretnutia tam, kde zaznamenala riziko traumatizácie. Poskytovala poradenstvo 7 slovenským rodinám, ktoré sa starali o tieto deti, v rôznych situáciách obsahujúcich komunikáciu s deťmi, motiváciu, komunikáciu s rodičmi na Ukrajine, niektoré konflikty medzi slovenskými a ukrajinskými deťmi v rodinách a pod. Koncom augusta 2022 sa deti opäť pripojili k svojim rodinám – niektoré z nich sa vrátili na Ukrajinu (väčšinou do Ľvova alebo Kyjeva), niektoré rodiny sa rozhodli presťahovať do niektorých iných európskych krajín. Slovenské rodiny potrebovali poradenstvo aj od slovenských sociálnych pracovníkov, preto viaceré kolegyne pomáhali ukrajinsky hovoriacej psychologičke poskytovať rodinám kompletný servis.

b.         Pracovali sme so skupinou 60 detí, ktoré prišli so svojimi babičkami alebo mamami v apríli, máji 2022 z baletných škôl v Charkove a Kyjeve, ktorých pobyt organizovalo slovenské ministerstvo kultúry. Veľkú skupinu sme rozdelili na 3 menšie skupiny podľa veku 3 – 7 rokov, 8 – 12 rokov, 13 – 17 rokov, urobili sme základné pozorovanie a skupinové preventívne a arteterapeutické aktivity zamerané na emócie. S touto skupinou sme sa stretli 4-krát a po jej skončení zostala psychologička v kontakte s niekoľkými z nich, ktorí potrebovali dlhodobú starostlivosť. Taktiež sme 4-krát pracovali so skupinou 20-25 matiek a pripravovali sme ich na integráciu a samostatný život, pretože v čase stretnutí táto skupina bývala spolu v zariadení s pokrytím všetkých potrieb, ale museli sa presťahovať do pripravených bytov a žiť samostatne.

c.         Psychologička začala skupinovú prevenciu a individuálne poradenstvo v jednej zo základných škôl v Bratislave so 14 deťmi integrovanými z Ukrajiny. Tieto týždenné skupiny prebiehali od apríla do júna 2022. V niektorých prípadoch sa stretávala aj s opatrovníkmi detí, niekedy aj za asistencie sociálnych pracovníčok a pomáhala pri integrácii rodín alebo v efektívnejšej komunikácii so školou. Niektoré z týchto detí sú stále v jej individuálnej poradenskej starostlivosti v niektorých prípadoch aj s matkou alebo iným opatrovateľom.

d.         Od júla 2022 sme začali navštevovať študentskú ubytovňu, ktorá ponúkala ubytovanie pre približne 200 ľudí z Ukrajiny. Ubytovňa mala v pláne ukončiť poskytovanie tohto ubytovania v septembri 2022, preto sme pomáhali s integráciou týchto rodín, ktoré potrebovali nájsť motiváciu a silu na prechod z ubytovne s bezplatným ubytovaním a stravou do vlastných nájomných bytov. Bolo zrejmé, že mnohé ženy dobre nechápali potrebu presťahovať sa a zvykali si na tamojšie služby a neboli ešte pevne rozhodnuté, ako dlho ostanú na Slovensku, čo im sťažovalo rozhodovanie. Pracovali sme s ich motiváciou a neskôr sme aj hľadali vhodné byty a školy a škôlky pre deti. Tieto služby trvali do septembra 2022, ale niektoré z týchto žien a detí sú stále v starostlivosti psychologičky, niekedy kvôli psychologickým problémom, ale niekedy aj kvôli sociálnemu poradenstvu, kde sú zapojení aj naši slovenskí sociálni pracovníci, pretože sa orientujú v systéme sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, právnych záležitostiach a sociálnom a zdravotnom poistení atď.

e.         V decembri 2022 sme iniciovali podpornú skupinu pre tínedžerov, ktorú tvorí niekoľko tínedžerov zo všetkých vyššie uvedených skupín. Psychologička  s nimi pokračuje aj v individuálnej práci, ale v tomto období považuje za veľmi užitočné, aby sa stretávali spoločne. Skupinu tvorí 8-10 tínedžerov a pokračuje aj v roku 2023.

PODPORA SLOVENSKÝCH RODÍN, KTORÉ SA STARAJÚ O UKRAJINSKÉ DETI

Od marca do júla sme boli v kontakte so skupinou rodín, ktoré sa starali o deti z detského domova na Ukrajine vo veku od 3 do 15 rokov, pričom 5 rodín podporila naša sociálna pracovníčka z Prešova na východnom Slovensku a jedna pestúnska pre slovenské deti sa starala o dvoch chlapcov z Ukrajiny s vážnymi problémami v správaní, využili podporu našej psychologičky. 7 rodín neďaleko Bratislavy, ktoré sa starali o vodných pólistov vo veku 12-17 rokov, bolo v dlhodobej týždennej starostlivosti našej psychologičky a sociálnych pracovníkov. V 6 rodinách sme poskytovali individuálne sociálne a právne a psychologické poradenstvo o tom, ako prevziať starostlivosť a ako nastaviť pravidlá života s tínedžermi. Spolu to bolo 18 rodín, 12 dlhodobých a 6 krátkodobých.

Udržiavali sme zoznam približne 40 rodín, ktoré boli ochotné sa postarať o deti z UA, ale starostlivosť sa nerealizovala, pretože štátny systém mal pravidlo umiestniť maloletých bez sprievodu do ústavnej starostlivosti. Podľa našich vedomostí však bolo v ústavnej starostlivosti len niekoľko desiatok detí na krátke obdobie.

INFORMOVANOSŤ A MOTIVÁCIA VEREJNOSTI

V prvých dňoch vojny, ešte vo februári 22022 sme vypracovali a vydali súbor informačných materiálov pre situácie, na ktoré nebol nikto pripravený:

1.         Manuál pre poskytnutie ubytovania ukrajinskej rodine vo vlastnom byte a spolužitie v jednej domácnosti – mnohé slovenské rodiny sa v prvých dňoch a týždňoch vojny rozhodli uvoľniť miesto ukrajinským rodinám vo vlastných bytoch a domoch. Vydali sme jednostránkový leták s niekoľkými základnými návrhmi, ako nastaviť dobré pravidlá a prax v spolužití, ako hovoriť s utečencami, aby sa v prvých dňoch pobytu cítili bezpečne a slobodne.

2.         Manuál pre starostlivosť o ukrajinské dieťa – všimli sme si, že mnohé slovenské rodiny boli ochotné postarať sa o maloletých Ukrajincov bez sprievodu vo svojich domovoch, preto sme pre túto situáciu vydali podobný jednostránkový leták, ktorý obsahoval niekoľko jednoduchých a užitočných návodov, ako to spraviť pre deti aj seba príjemne a bezpečne.

3.         Manuál pre dlhodobé spolužitie s ukrajinskou rodinou – niekedy sa ukrajinské rodiny zdržali len krátko a presťahovali sa do inej krajiny alebo si našli vhodné miesto na dlhodobé bývanie, ale niekedy zostali v slovenskej hostiteľskej rodine aj niekoľko mesiacov, preto sme neskôr vydali tretí dokument zohľadňujúci túto situáciu a navrhujúci niektoré kroky, ako ju urobiť pre všetkých dlhodobo udržateľnou, bezpečnou a pohodlnou.

V týchto letákoch sme ponúkli naše kontaktné údaje a ľudia na to reagovali, písali alebo volalo, aby sme im poskytli konkrétnu podporu alebo navrhli riešenie niektorých problémov.

Tieto materiály alebo ich návrhy boli zdieľané aj v niektorých celoštátnych médiách a mali sme na ne veľmi dobré ohlasy. Ľudia sa cítili posilnení, pretože to bolo niečo veľmi použiteľné, krátke, zrozumiteľné a prinieslo im to pocit, že môžu situáciu zvládnuť.

Diskusia s online vysielaním – názov: „DOKÁŽEM PRIJAŤ ĽUDÍ, KEĎ ROZUMIEM IM AJ SEBE“

V apríli 2022 sme zorganizovali diskusiu s touto anotáciou: „Niektorí z nás prijali do svojej domácnosti rodiny z Ukrajiny. Už nejaký čas hľadáme spôsob spolužitia a spolupráce v domácnostiach, v práci, v obchodoch, v škole, na ulici s ľuďmi, ktorí prišli v ťažkej situácii. Eufória pomaly vyprcháva a prichádza realita. Po období spolužitia dvoch samostatných jednotiek v jednom priestore sa s veľkou pravdepodobnosťou objavia napätie, rozpaky, nedorozumenia, hluk a rôzne pocity na oboch stranách. Čo robiť a čo nerobiť v jednotlivých situáciách? Ako pochopiť prichádzajúcich ľudí s ich príbehom. Ako porozumieť sebe a svojej rodine v tejto novej situácii? Ako pomôcť s porozumením.“

Hostia boli z viacerých oblastí: Mária Tiňová – klinická psychologička; Natália Štefánek – psychologička žijúca niekoľko rokov na Slovensku, s ukrajinským pôvodom (Návrat); Marek Roháček – sociálny poradca (Návrat), Miroslava Martonová, vedúca špeciálnopedagogického tímu zastrešujúceho deti z Ukrajiny (CZŠ Narnia), Lucia Mlynárčiková Faltin (dobrovoľníčka organizujúca centrum humanitárnej pomoci v Žiline).

Nastavovanie systému starostlivosti o deti bez sprievodu

Od prvých dní vojny sme vnímali, že môžu nastávať a neskôr sme v praxi aj videli, že nastávali, situácie, že hranicu prekročili deti bez rodičov, tzv. maloletí bez sprievodu. Pre starostlivosť o tieto deti existujú legálne pravidlá, ktoré rešpektujú aj medzinárodné dohody. Snažili sme sa hľadať optimálne riešenia, aby tieto deti nemuseli byť umiestňované do Centier pre deti a rodinu, zvlášť, ak boli nablízku dospelí, ktorí boli ochotní sa o ne postarať vo svojej rodine. V niektorých prípadoch to boli slovenské rodiny, v iných príbuzní alebo známi detí z Ukrajiny. V jednotlivých prípadoch sme hľadali možnosti zverenia do opatrovníctva, pomáhali sme rodinám s písaním návrhov na súd a v komunikácii s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre nás všetkých to bola nová situácia, kde sme sa snažili rýchlo zorientovať.

V úvodnej fáze sme tiež komunikovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a v spoločných rokovaniach sme modelovali, ako by mohli vyzerať rôzne formy starostlivosti o tieto deti. Tiež sme komunikovali s úradmi práce, súdmi a ďalšími inštitúciami v zmysle nastavovania systémov.

Zapojili sme sa aj do komunikácie s Unicef, UNHCR a do tvorby metodických materiálov, ktoré vznikali z iniciatívy rôznych zosieťovaných organizácií poskytujúcich humanitárnu, sociálnu, psychologickú a komunitnú pomoc.

OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ ĽUDÍ Z NÁVRATU

Najmä v prvých mesiacoch vojny sa viacerí z nás osobne, občiansky a dobrovoľnícky angažovali v konkrétnej pomoci prichádzajúcim ľuďom z Ukrajiny, pričom sme ale využívali našu odbornosť a skúsenosť z dlhoročnej práce v Návrate. Okrem konkrétnej pomoci sme odborne a poradensky sprevádzali iných dobrovoľníkov, prepájali a sieťovali sme jednotlivcov, skupiny a organizácie, poskytovali im supervíziu. Postupne sa podpora pre ľudí z Ukrajiny systematizovala, ale naďalej existujú jednotlivci, ktorí poskytujú pomoc dobrovoľne a ľudia z Návratu im poskytujú zázemie, sprevádzanie, sieťovanie, odborné konzultácie pre nich samotných, ako aj osoby, ktorým pomáhajú.

UDRŽATEĽNOSŤ SLUŽIEB

Našli sme ďalšie finančné zdroje, vďaka ktorým sme mohli robiť viac aktivít pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, aby sa na Slovensku cítili bezpečne a pohodlne a aby sme predišli niektorým vážnym hrozbám PTSD alebo nebezpečným situáciám. Vďaka ďalším grantom pokračujeme vo všetkých minimálne v prvej polovici roka 2023 a hľadáme spôsoby, ako pokryť náklady na tieto služby, kým budú potrebné.

Ľubica Vyhnánková,

manažérka pre komunikáciu a fundraising

Infolinka

nielen o adopcii