Podporte
nás

Som sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka. Vždy mi záležalo na konkrétnych ľuďoch v Návrate a na hodnotách, ktoré Návrat cez týchto ľudí nesie. Zoznámila som sa tu s deťmi, ktoré nemali najkrajší začiatok života. Ale ja som človek, ktorý verí v dobré konce. A preto som tu. A ešte aj preto, že verím, že je v ľudských silách (a snáď aj naším skutočným zmyslom) uskutočniť dobré a poctivé dielo s ľuďmi a pre ľudí tu na zemi, tu v tejto krajine, tu v meste, kde žijem a pracujem. Toto dielo si viem predstaviť len keď mám rodinu, ktorá ma podporuje. Verím v jej silu a silu ľudských vzťahov. 

Vzdelanie a výcviky:

 • 1995 – 2000: magisterské štúdium sociálnej pedagogiky na PdF UMB Banská Bystrica
 • Základné kurzy v negociácii, v mediácii, v organizovaní kampaní, v efektívnej komunikácii (80 hodín), Kurzy pre lídrov NGO – US Highlander Centre
 • Supervízia v sociálnej práci, výcvik (240 hodín)
 • Výcvik v systemickom prístupe: Cesta k dorozumeniu (200 hodín)
 • Supervízia v sociálnej práci, výcvik (240 hodín) Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb v spolupráci s Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (Slovensko) vyškolená super-supervízorom Martinom Sherpnerom (Nemecko), Zapísaná v Zozname supervízorov MPSVR SR
 • Vyškolená pre používanie aplikovaných programov pre liečbu ťažkostí v oblasti attachmentu/vzťahovej väzby: v celkovom rozsahu cca 150 hodín, Sandy Anderson, Oregon Adoption Centre USA, Nancy Cohen -Director of Research, Hincks Dellcrest Institute Professor, Department of Psychiatry, University of Toronto Adjunct Professor, Department of Applied Psychology and Human Development, OISE/University of Toronto; Kanada a Neera Paine, CMT (certifikovaná masážna terapeutka),USA
 • Intenzívny tréning v naratívnom prístupe: Cestou príbehu (100 hodín), ISZ Praha
 • Tréning rodinnej mediácie, UNITE, Veľká Británia (80 hodín)
 • Odborný kurz Dieťa s FASD – štandardy prístupu a terapie + nadstavba a supervízia (cca 100 hodín), pod vedením M.Kleckej, Poľsko
 • Sandplay terapia – kurz pod vedením A.Vávrovej, Praha
 • Absolventka trénerského kurzu terapie dotykom, čakateľka na certifikáciu (Neera T.Paine, certifikovaná masážna terapeutka USA)
 • Absolventka akreditovaného vzdelávania Mediátor
 • Komplexný  psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe „Umenie terapie“ (800 hodín), Košický inštitút systemickej skúsenosti

Odborná prax a pracovné skúsenosti:

 • 2010-2018 : lektorovanie seminárov a tréningov: Princíp attachmentu v sociálnoprávnej ochrane detí, Attachment a adaptačná etapa náhradnej rodiny, Sociálna diagnostika, Zisťovanie názoru dieťaťa, Psychické potreby detí, Ako zmierniť nevhodné správanie dieťaťa hrou, dotykom a komunikáciou, Tréning profesionálnych rodičov, Tréning lektorov terapie dotykom a iné
 • Autorka a spoluautorka odborných publikácií v oblasti SPOaSK: Dlhá cesta domov (Návrat, 2004), Keď sa narodíš, budeš doma (Návrat, 2009), Tvoríme siete pomoci pre rodiny (Návrat, 2010), Vieš kto si?…si veľmi dôležitá osoba (Návrat, 2011), Robíme knihy života pre dieťa v náhradnej rodine (Návrat, 2013), (Ne)opustené deti na území mesta Banská Bystrica (PgF UMB, Návrat,o.z., Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození v BB, 2013), Aby rozchodili váš rozchod (Návrat,o.z., 2016)
 • Spoluautorka výskumov: Životné dráhy mladých ľudí v náhradných rodinách (IUVENTA), Vybraná skupina rómskych detí pre sociálnu inklúziu (Návrat a PgF UMB), Opustené dieťa v Banskej Bystrici (PgF UMB, katedra sociálnej práce) 
 • kreatívna spolutvorkyňa webov o rodičovstve a liečbe traumatizovaných detí: rozpravka.navrat.skhra.navrat.skrodicvpohode.navrat.sk
 • 2011-2013: zástupkyňa Návratu vo Výbore pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 • od 2008 : zakladateľka, odborná garantka a metodička banskobystrickej Siete pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka, 2016 – 2018  iniciátorka vzniku  Kufríku pre Kukulíka a Dominiky pre Kukulíka
 • 2006 – 2008: odborná asistentka, vyučovanie odborných predmetov (sociálna práca, diagnostika dospelých, sociálna politika, sociálna patológia), Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica a Pedagogická fakulta UMB (supervízia)
 • 2003 – 2007: národná koordinátorka celoeurópskeho projektu Quality4children – QualityStandards (www.quality4children.info)
 • Od 2004 doteraz: aktívna supervízorská prax v sociálnej oblasti (v oblasti SPOaSK – detské domovy, pracovníci oddelení SPOdaSK, organizácie v oblasti práce s utečencami, v oblasti Zákona o sociálnych službách, učitelia a pracovníci škôl, pracovníci väzenskej stráže, zapísaná v Zozname supervízorov MPSVR
 • Od 1999 doteraz: Návrat, o.z.:
  • sociálna poradkyňa, lektorka vzdelávacích programov a odborných seminárov pre rodičov a profesionálov
  • vyhľadávanie náhradných rodičov, umiestňovanie ťažšie umiestniteľných detí do NRS
  • odborné služby pre tehotnú ženu v ohrození, pre biologické rodiny v ohrození a náhradné rodiny
  • projektová a programová manažérka a PR aktivity
  • vediem rodičovské skupiny,
  • poskytujem terapie (Terapia dotykom, Program pripútania, sandplay terapia, naratívne a systemické psychoterapeutické poradenstvo a intervencie, terapia životného príbehu, program WWW – Watch, Wait, Wonder)
  • terapeutické a poradenské  služby pre deti dospievajúcich z náhradných rodín + podpora ich participácie
  • aktívna advokácia záujmov opustených detí, sieťovanie služieb pre rodinu v ohrození, 
  • výkon individuálnych , skupinových a celorodinných programov a aktivít v rámci opatrení SPOaSK 

Milujem tú drinu, ktorá sa volá zdolávanie hôr….teda nie ich zdolávanie, ale ich objavovanie a objímanie. A ešte mám rada lúky a ich kvietkovú veselosť a bylinkovú slávnosť. A knihy, a vážnu hudbu, ale aj jazz a poéziu…a Ľudí.

Infolinka

nielen o adopcii