Kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

Tréning profesionálnych rodičov bude prebiehať v troch nadväzujúcich skupinových blokoch + individuálnou formou.

Skupinový tréning: 07. – 09. 02. 2023 dennou formou v Centre Návrat v Žiline
18. – 19. 03. 2023 dennou formou v Centre Návrat v Žiline (víkend)
18. – 19. 04. 2023 pobytovou formou v penzióne v blízkosti Žiliny

Individuálne konzultácie (rozsah min. 5 hodín) termín po dohode v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov), termín si dohodnete s pracovníkmi centra.

Ak chce starostlivosť o deti v profesionálnej rodine zabezpečovať len jeden z manželov, prípravy sa zúčastní aj druhý člen manželského páru (manžel/manželka), a to minimálne v rozsahu 2 dní v termíne 18. – 19. 3. 2023 + individuálne konzultácie, odporúčame však účasť na celom tréningu. Partner platí polovicu sumy za vzdelávanie, teda 130 €.


V prípade, že záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva nemá ukončené úplné stredné vzdelanie, dĺžka prípravy sa predlžuje na 80 hodín.
Pred prihlásením sa na tréning profesionálnych rodičov Vám odporúčame preštudovať si zákon č. 376/2022 o profesionálnych náhradných rodičoch (o. i. kvôli znalosti predpokladov, aké musí spĺňať profesionálny náhradný rodič – samotné absolvovanie vzdelávania neznamená automaticky možnosť túto profesiu vykonávať).

Obsah prípravy

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele príprava spočíva najmä:

  1. v poskytnutí základných informácií:
  • o náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,
  • o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

2. v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Lektori

Mgr. Milada Bohovicová, sociálna pracovníčka

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

RNDr. Eva Stanková, špeciálna pedagogička, administrátorka tréningu

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

Príspevok na absolvovanie kurzu prípravy na profesionálne rodičovstvo: 260 EUR, z toho:

prvú časť 180,- € je potrebné uhradiť najneskôr do 21. 1. 2023 (VS 07022023) (partner 90 €)
druhú časť 80,- € je potrebné uhradiť najneskôr do 20. 3. 2023 (VS 18042023) (partner 40 €)

Poplatky je potrebné uhradiť v uvedených termínoch na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a. s., s príslušným variabilným symbolom, do poznámky uveďte: PNR, priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

Storno príspevku/poplatku

Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 15 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky.

Termín prijímania prihlášok

Termín prijímania prihlášok je do 21. 01. 2023. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Každý z manželov sa na tréning registruje samostatne a v prihlasovacom formulári vyberie možnosť, že platí polovičnú platbu.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov o vykonávanie profesionálneho rodičovstva.

Pre viac informácií o tréningu profesionálnych náhradných rodičov kontaktujte Evu Stankovú (tel. 0905 893535, eva.stankova@navrat.sk)

Infolinka

nielen o adopcii