Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Príprava na NRS

Realizujeme akreditovaný program prípravy na náhradné rodičovstvo, ktorý sme vytvárali na základe vlastných skúseností s prípravou a ďalším vzdelávaním náhradných rodičov z minulých rokov v spolupráci s domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Prioritou pri jeho zostavovaní bolo zohľadniť nároky na rodičov, ktorí zvažujú prijatie dieťaťa so špecifickými potrebami či už z hľadiska veku, zdravotného postihnutia alebo odlišnej etnickej príslušnosti.

Program je v rôznych svojich modifikáciách určený pre záujemcov o všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Je veľmi špecifický a predstavuje na Slovensku výnimočnú ponuku. Medzi jeho základné charakteristiky patrí:

  • participácia minimálne dvoch odborníkov (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg,...) na príprave uchádzačov,
  • kombinácia individuálnych konzultácií so zážitkovou prácou v skupine,
  • kombinácia informatívnych, zážitkových a diagnostických metód,
  • zapojenie skúseného náhradného rodiča do časti prípravy (skupina, riadený rozhovor),
  • flexibilita v prispôsobení programu potrebám klientov.

Špecifickým programom prípravy čo do rozsahu aj obsahu je tréning pre profesionálnych rodičov.


Sprevádzanie rodičov na ceste k dieťaťu

Naša pozornosť sa sústreďuje na deti, ktoré sú pri hľadaní zázemia v náhradnej rodine znevýhodnené pôvodom, vekom či zdravotnými problémami. Už v procese prípravy sa snažíme povzbudiť záujemcov o náhradné rodičovstvo, aby rozmýšľali o reálnych potrebách opustených detí. Budúcim náhradným rodičom sa snažíme sprostredkovať informácie o problematike odlišného etnika dieťaťa a náhradnej rodiny, o rizikách spojených s podozrením na drogovú závislosť biologických rodičov a iných častejšie sa vyskytujúcich znevýhodneniach detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti.

Odborné informácie sú doplnené o sprostredkovanie skúseností existujúcich náhradných rodičov. Poskytnutím možnosti priebežných konzultácií s odborníkom zasa žiadatelia dostanú potrebný priestor na ujasnenie si svojho rodičovského potenciálu - predstáv a možností. Odborní pracovníci Návratu pritom v predstihu pred samotným sprostredkovaním konkrétneho dieťaťa žiadateľom o náhradné rodičovstvo zisťujú najaktuálnejšie informácie o zdravotnom stave a perspektíve vývoja dieťaťa. Následne žiadateľov sprevádzajú celým procesom rozhodovania o konkrétnom dieťati.

 

Na cestu profesionálneho rodičovstva sme pripravili už stovky záujemcov z celého Slovenska.

Tohto roku oslávime už siedmy rok nášho spoločného života. Keď sa pozrieme späť, vidíme krásne chvíle strávené spoločne. Na začiatku našej cesty bola príprava na náhradnú starostlivosť.

Veríme, že deťom, ktoré sa dostanú do rodín, ktoré si prešli túto celkom dlhú a nie nenáročnú cestu rozmýšľania, prípravy až po prijatie dieťaťa, budú týmto napokon naplnené všetky potreby najlepšie, ako je to v danej situácii možné. Veríme tiež, že toto obohatenie bude medzi rodičmi a deťmi vzájomné.