Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

Návrat už viac ako 20 rokov prakticky a odborne prispieva k dosiahnutiu vízie, aby všetky deti prežívali detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku a rodiny s vážnymi problémami dostali včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa tak predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

 

Rodiny, ktoré sa ocitli v riziku však v súčasnosti na Slovensku nemajú dostatočnú odbornú a systémovú podporu. Od februára realizujeme projekty s názvom Posilnenie rodiny zdrojmi komunity:

 

Názov projektu: Posilnenie rodiny zdrojmi komunity v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041H912 
Región: BSK

 

Názov projektu: Posilnenie rodiny zdrojmi komunity na Slovensku
ITMS2014+: 312041H738 
Región: SR

 

V rámci projektov je naším cieľom hľadať a aktivizovať zdroje komunity v prospech rizikových skupín, iniciovať dostupné komunitné riešenia pre rodiny a posilniť ich vlastné zdroje a kompetencie.

Zámerom je robiť sociálnu prácu tak, aby viedla k prebratiu vlastnej zodpovednosti rodiny a zodpovednosti obce a komunity za rodinu, aby sa odborná sociálna práca v danej rodine mohla stať doplnkovou k zdrojom obce a komunity. 

 

Zámer plánujeme realizovať cez zvýšenie dostupnosti odporných opatrení pre deti a rodičov a rozšírenie spektra realizovaných opatrení priamo v komunite pre cieľové skupiny:

- rodiny v riziku

- rozchádzajúci sa rodičia

- tehotné ženy v rizikových sociálnych situáciách

- deti a rodiny s nariadenými výchovnými opatreniami

- adoptívne rodiny. 

 

Ciele plánujeme dosahovať včasným vyhľadávaním klientov v ich prirodzenom prostredí, systematickým poskytovaním služieb, mobilizovaním zdrojov komunity a sieťovaním služieb pre rodiny. 

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú rodiny/deti zapojené do projektu, ktorým budú poskytované včasné a kontinuálne služby a zároveň počet zapojených subjektov (počet nových aktívne zapojených subjektov a zvýšenie interných kapacít)

 

Sanáciu rodiny v kríze vnímame ako súbor služieb pre rodinu s deťmi, ktoré sú poskytované prevažne rodičom dieťaťa a dieťaťu ohrozenému v oblasti sociálnej, biologickej a psychologickej. Cieľom  je odvrátenie možného odobratia dieťaťa z rodiny do detského domova; podpora kontaktu dieťaťa s rodinou v priebehu jeho umiestnenia v náhradnom prostredí a umožnenie jeho bezpečného návrtu späť domov. Neoddeliteľnou súčasťou sanácie rodiny je podpora udržateľnosti kvalitatívnych zmien v rodine po návrate dieťaťa.

 

V Návrate od roku 2005 pracujeme s rodinami v ohrození. Realizáciou dvoch celoslovenských projektov financovaných z Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu sme interne rozvíjali odborné metodiky pre prácu s rodinami v ohrození ("Návrat k stabilite rodín", NFM Blokový grant v sociálnej oblasti - Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku (2008-2010) - Cieľom projektu bolo kvalitatívne aj kvantitatívne rozšírenie podporných a intervenčných programov a poradenstva pre náhradné rodiny a rodiny v kríze, zvýšenie dostupnosti podpory v rámci regiónov, rozšírenie počtu laických poradcov a zvýšenie ich odbornej kvality. "Partnerstvo rodiča a odborníka", SFM Blokový grant pre MVO (2012-2014) ktorého cieľom bolo posilniť rodičov ako partnerov podpory dieťaťa a podnecovať odborníkov k vnímaniu rodiča ako partnera pomoci dieťaťu.

 

Súčasná prax  realizácie služieb pre rodiny v ohrození  však vyžaduje posun a systémovú zmenu posilnením lokálnych transformačných procesov, ktoré pozostávajú z: aktívneho zapojenia obcí a miest v ich kompetenciách do sanácie rodinného prostredia, posilnenia partnerskej  spolupráce subjektov realizujúcich intervencie pre rodiny a zjednotenie metód práce v oblasti sanácie rodín - nakoľko všetky tieto zložky v rámci práce s ohrozenými rodinami fungujú nesúčinne a nekonzistentne a zlyhávajú.

 

Dôvodom pre toto rozmýšľanie je fakt, že v súčasnom nastavení služieb pre rodiny v ohrození:

·       vypadáva systematická práca s rodinou pred vyňatím – úrad nastupuje často až v čase keď dôjde k vyňatiu a teda nevyužíva sa potenciál rodiny ešte vo fáze pred vyňatím 

·       chýba vyhľadávacia činnosť a včasný záchyt rodín, ktoré potrebujú podporu a mobilizáciu zdrojov a sietí v prirodzenom rodinnom a komunitnom (samosprávnom) prostredí

·       následný systém poskytovania služieb nie je dostatočne kvalitný hlavne čo sa týka kontinuity 

·       nie v každom okrese bratislavského regiónu je možné poskytnúť spektrum služieb vzhľadom na ich nedostatok  – služby nie sú nadizajnované a implementované

·       samospráva  sa do dnešného dňa neujala dostatočne svojej originálnej kompetencie a štát na tento stav a aktivizáciu rezignoval

 

Keďže celkovo na Slovensku chýba kvalitná podpora rodičovstva je dôležité  rozvíjať koncept pozitívneho a rešpektuplného rodičovstva, ktorý sa javí dôležitý pre oblasť prevencie.

 

Špecifickú cieľovú skupinu projektu  tvoria adoptívne rodiny, u ktorých je v ich starostlivosti dieťa s traumatickou skúsenosťou, čo má následne dopad napr. na komplikovanejší priebeh dospievania a puberty a zároveň chýbajú kvalitné služby, ktoré by tvorili skutočnú pomoc v týchto komplikovaných situáciách, v ktorých sa adoptívni rodičia a ich deti ocitajú (v duchu hesla: láska nestačí).

 

Rodiny a deti v nich žijúce teda od nás môžu očakávať:

- Priamu prácu v teréne formou včasnej intervencie a podpory .

- Ambulantné služby a programy šité na mieru rodiny a jej členov.

- Advokáciu práv rodín a detí v nich žijúcich.

 

Projekty realizujeme v období od februára 2018 až do januára 2020. Sú to dopytovo orientované projekty, ktoré nám umožňujú systémovo podporovať rodiny v kríze ako aj náhradné rodiny na celom Slovensku.

 

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 IA MPSVR SR 1 small                ESFaEFRR farebne 1       OPLZ farebne 1

 

 

 

www.esf.gov.sk   www.ia.gov.sk