Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

Za problematickým správaním dieťaťa niekedy môže byť aj jeho pocit neistoty vo vzťahu k rodičovi, prípadne opatrovateľovi v súvislosti s napätím, stresom, traumou či bolesťou, ktorú prežilo. Niekedy môže problematické správanie vymiznúť už len tým, že dieťa začne prežívať vo vzťahu k svojmu rodičovi viac bezpečia a istoty.


Terapia dotykom – program rozvoja rodičovských zručností na podporu vzťahu rodič - dieťa je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Odborne vychádza z teórie vzťahovej väzby a z teórie pripútania / attachmentu. Má dva moduly: skupinový a individuálny.


Skupinový program sa skladá zo 6 stretnutí: každé v rozsahu 1,5 hod + 0,5 hod odborná konzultácia. Maximálny počet členov v skupine – 5 rodičov + 5 detí.

 

Individuálny program sa skladá z 8 – 10 stretnutí a jeho originalitou je, že prebieha v domácnosti rodiny.

 

Na prvých dvoch stretnutiach sa rodič (ešte bez dieťaťa) zoznámi s odbornými názormi na tvorbu vzťahu rodič - dieťa a absolvuje základný nácvik dotykov potrebných pre terapiu dotykom. Na ďalších stretnutiach sa spolu s vlastným dieťaťom pod vedením terapeutky naučia budovať rituál vzájomných okamihov dotýkania sa. Súčasťou programu je odborná konzultácia s terapeutkou a ďalšie odporúčania pre posilnenie vzťahu s dieťaťom.

 

Program je vhodný pre:

  • „neposlušné“ a „živé“ deti,
  • deti, ktoré prežili ťažké a smutné udalosti,
  • rodičov, ktorí chcú zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom,
  • rodičov, ktorých láka dobrodružstvo objavovania a hľadania,
  • začínajúcich rodičov,
  • adoptívnych a pestúnskych rodičov,
  • profesionálnych náhradných rodičov,
  • rodičov detí obdarených inakosťou,
  • rodičov detí s ťažkosťami v komunikácii.

Terapia dotykom určite nevyrieši všetky ťažkosti, ale počas nej môže rodič i dieťa prežívať výnimočnú blízkosť a opätovne pocítiť ich vzájomný vzťah. Viac o Terapii dotykom sa môžete dočítať aj v článku Každý čas môže byť čas na "dotykovky".

 

Čo je výnimočné na terapii dotykom a prečo ju absolvovať?


„Terapia dotykom akoby nebola len o dotyku. Keď som ju poctivo robila, okrem Robkovho výrazného rozvoja, prišlo niečo dôležitejšie. Robko mi dovolil skutočne sa starať o neho a on i ja sme sa otvorili pre hlboký vzťah. Odporúčam všetkým, ktorí sa rozhodnú prijať dieťa,“ hovorí o terapii dotykom pestúnska mama Sylvia.


Používaním terapie dotykom získava rodič zručnosti lepšie sa naladiť na dieťa a viac vnímať signály jeho nepohody (tak môže skôr reagovať na nepohodu dieťaťa jeho uspokojením). Zároveň sa rodič učí citlivo pristupovať k dieťaťu, rešpektovať jeho jedinečnosť, nadväzovať a udržiavať očný kontakt a „dohovárať sa očami“. Dieťa sa vďaka terapii dotykom môže naučiť lepšiemu uvedomovaniu si vlastného tela, uvoľňovaniu sa a relaxácii. Okrem toho sa v opakujúcej atmosfére bezpečia, úcty a uvoľnenia môže naplno otvoriť prijímaniu láskyplného dotyku, reči i prítomnosti dospelého. To všetko sú dôležité faktory pre pokojné a hlboké prežívanie vzťahu medzi dieťaťom a dospelým.


Dlhodobé používanie terapie dotykom (v domácnosti rodiny) vedie k podpore vývinu dieťaťa (keďže dochádza k pravidelnému stimulovaniu nervových dráh), k vzájomnému zblíženiu medzi rodičom a dieťaťom, k zlepšeniu komunikácie a vzťahu.


Terapia dotykom stojí na odborných základoch. Vychádza z odbornej teórie vzťahovej väzby a z teórie pripútania/attachmentu (J. Bowlby), využíva odborné názory prof. Matějčeka v oblasti liečby zaostávania vo vývine a psychickej deprivácie. Využíva prvky detských masáží, interaktívnych hier, hrovej terapie, efektívnej komunikácie, terapeutických hier, vnímavej a citlivej spätnej väzby.


Návrat využíva prvky dotykovej terapie v rámci svojich služieb od roku 2005 a ako ucelený program Terapia dotykom od roku 2009. Program podporujúci attachment/pripútanie Návrat využíva vďaka spolupráci s dotykovou terapeutkou Neerou Paine z USA a vďaka spolupráci s ďalšími terapeutkami Sandy Anderson a Nancy Cohen, ktoré priniesli na Slovensko viaceré aplikačné programy na podporu attachmentu / pripútania (napr. Program pripútania – Dieťa v náhradnej rodine a škola).

 

Rodičov programom sprevádzajú certifikované terapeutky – Mgr. Dana Žilinčíková, Mgr. Alena Molčanová, Mgr. Zuzana Nováková  a Mgr. Alena Ileninová (Matijová) a ďalší (všetky vyškolené dotykovou terapeutkou Neerou Paine z USA).

 

Programy dotykovej terapie realizujú všetky Centrá Návrat na Slovensku. Centrum Návrat v Bratislave okrem toho ponúka základy dotykovej terapie všetkým účastníkom prípravy na náhradné rodičovstvo. Ak máte záujem o bližšie informácie o programe dotykovej terapie, kontaktujte Centrum Návrat z vášho regiónu.