Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Po úspešnom ukončení kurzov pre trénerov programu ART v rámci projektu „ART a správna parta“ ponúkame ďalším záujemcom o túto novú metódu skupinovej práce s deťmi a mládežou možnosť vyškoliť sa v programe.

Kurz ART3

Kurz sa bude realizovať v priebehu roka 2016.

 

Bude pozostávať z 3 stretnutí:

2 dni teórie
5 dní tréningu
10 hodín praktických skúšok

 

Supervízia – účasť lektora na tréningu skupiny vedenej ART trénerom, podanie supervíznej správy zo strany lektora tomuto ART trénerovi.

Lektori – Mgr. Peter Fudaly, PhD., Mgr. Tatiana Ivanická pod supervízou inštruktorky z Nórska Mgr. Anny Chalachanovej

Cena kurzu: 300€ (resp. 70€ v prípade záujmu len o dvojdňovú úvodnú teoretickú časť)

Materiály v elektronickej podobe: manuál pre vedenie tréningu, množstvo ďalších materiálov

 

Kurz otvárame pre minimálny počet 10 účastníkov.

 

V prípade záujmu môžete kontaktovať jedného z lektorov kurzu Petra Fudalyho, ktorý bude monitorovať predbežný záujem o kurz.

 

Kurz je rozdelený do troch častí. Prvé dva dni sú venované teoretickým východiskám metódy – informáciám o programe, jednotlivých komponentoch programu, generalizácii natrénovaných zručností u cieľovej skupiny a implementácii programu. Táto časť je učená pre akékoľvek publikum, môžu sa jej zúčastniť pracovníci z rôznych organizácii a na rôznych pozíciách v organizácii (od vedenia organizácie až po servisný personál a to v prípade, ak sa jedná napr. o detský domov, domov sociálnych služieb a pod., keďže títo zamestnanci sú v dennom kontakte s klientmi zapojenými do programu ART). Teoretická časť je základom pre vytváranie vhodných podmienok pre využívanie programu ART v organizácii a jeho implementáciu do činnosti organizácie v širšom zmysle, kedy podmienkou úspešnej implementácie je súčinnosť a cieľavedomá spolupráca všetkých zamestnancov. Týmto je tak možné zvýšiť efektivitu programu ART.

Druhá časť, ktorá bude trvať 5 dní, bude zameraná na trénovanie práce so skupinou prostredníctvom programu ART. Tu odporúčame účasť vážnym záujemcom o prácu s programom teda tým, ktorí majú záujem stať sa ART trénermi.

Záverečná časť bude venovaná praktickej skúške.

 

Výberový proces bude realizovaný aj osobným rozhovorom so záujemcom.

Zároveň ponúkame jedno supervízne stretnutie v cene kurzu, kedy sa ART inštruktor zúčastní na jednom tréningu s deťmi či mládežou, zrealizuje supervízny rozhovor s ART trénermi a správu zo supervízie ododvzdá ART trénerom.

 

Pre získanie certifikátu je potrebné:

  • účasť na 90% všetkých 9 dní kurzu
  • úspešne absolvovať praktickú skúšku
  • odviesť program ART pre 1 skupinu, celkovo v rozsahu 30 tréningov

 

Do kurzu budú uprednostnení spolupracovníci už vyškolených ART trénerov a dvojice-trojice pracovníkov z jednej organizácie, ktorí plánujú spolupracovať pri vedení programu ART pre svoju cieľovú skupinu.

 

Ďalšie informácie: www.navrat.sk, tatiana.ivanicka@navrat.sk, alena.molcanova@navrat.sk, peter.fudaly@navrat.sk