Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Zhrnutie projektu

Hlavným cieľom projektu je implementácia programu ART v SR prostredníctvom vyškolenia lektorov programu ART a Rodinný ART vo viacerých organizáciách, realizácia ART v detských skupinách, vytvorenie podmienok k multiplikácii programu.

 

V prvej fáze projektu, popri preklade zahraničnej odbornej literatúry a následného spracovania metodického materiálu pre budúcich trénerov programu ART, bude výberovým konaním zostavená skupina interných a externých zamestnancov organizácie a tiež odborníkov z iných organizácií angažovaných v téme. Výberovým konaním sledujeme zabezpečenie maximálneho počtu účastníkov kurzu, ktorí sú motivovaní a majú možnosť aktívne prispieť k implementácii programu ART v SR. Kritériá výberu budú konzultované s Nórskym partnerom. Absolventi kurzu sa zaviažu program realizovať pre svoje cieľové skupiny so zachovaním kvality a štandardov tejto metodiky a zároveň sa zaviažu ďalej prispievať k multiplikácii tejto metodiky v SR, napr. formou propagácie programu v odbornej i laickej verejnosti.

 

Účastníci 1. kurzu ART, ktorí sú vo svojej praxi orientovaní na prácu s celou rodinou, sa oboznámia s postupmi tzv. Rodinného ART– program dopĺňajúci program ART (skupinovú prácu s deťmi) o prácu s rodinou dieťaťa, a tým utuženie pozitívnych zmien z účasti dieťaťa na programe ART.

 

Absolventi kurzov, 4 interní a 4 externí pracovníci organizácie Návrat, začnú v priebehu projektu pracovať s deťmi v riziku ohrozenia touto metódou. Zároveň sa budú zaoberať prispôsobením programu daným kultúrnym a iným špecifikám cieľovej skupiny a jeho začlenením do služieb organizácie a jeho propagáciou. Po ukončení projektu budú program ďalej realizovať v rámci svojich služieb a nových projektov.

 

Z 20 absolventov prvého kurzu sa vyprofilujú 4 nosní odborníci pre ďalšiu multiplikáciu programu. V priebehu realizácie druhého kurzu, pre ďalších 20 účastníkov, sa budú podieľať aj na samotnom vedení kurzu a získajú tak základné skúsenosti s vedením skupiny odborníkov, čím u nich vzniká potenciál pre ďalšiu kvalifikáciu lektora kurzu ART, tzv. supertrénera. Po skončení projektu sa stanú kľúčovými ľuďmi pre ďalšie šírenie tejto metódy v radoch odbornej verejnosti. Vypracujú plán multiplikácie programu v SR, ktorý budú realizovať po skončení projektu: napr. sieťovanie vyškolených lektorov programu ART, mapovanie ich potrieb vo vzťahu k využívaniu programu ART, udržiavanie kontaktu s ART-centrom v Nórsku a hľadanie príležitostí ďalšieho zavádzania tohto programu v SR, a tým budú garantovať jeho trvalú udržateľnosť, resp. ďalší rozvoj uplatňovania tejto metodiky v sociálnej oblasti.

 

Predpokladáme, že implementáciou programu ART v sociálnych službách a v sociálnoprávnej ochrane detí, zvýšime kvalitu pomoci konkrétnym deťom s problémovým správaním na Slovensku a zároveň vytvoríme potenciál pre multiplikovanie tohto programu pre deti a mládež v riziku ohrozenia v SR. V priebehu spolupráce s Nórskym partnerom na tomto projekte, plánujeme zároveň hľadať možnosti spoločného výskumného projektu v kľúčových témach.

 

Koordinátor a administrátor projektu: Mgr. Tatiana Ivanická, kontakt: ivanicka@navrat.sk
Ideový koordinátor: Mgr. Lenka Dvornáková, kontakt: dvornakova@navrat.sk

 

Východisková situácia

Vychádzame z našich skúseností z praxe, že deti, ktoré sa nazývajú „problémové“, sú rodičmi, učiteľmi a ďalšími odborníkmi obvykle riešené napomínaním, poučovaním, zastrašovaním a trestaním, príp. medikamentózne. Takéto postupy nevnímame ako riešenie v záujme dieťaťa. Dlhodobo hľadáme formy pomoci takýmto deťom a ich rodinám, aby inštitúcie pri pretrvávaní problému nepristúpili k umiestňovaniu týchto detí do diagnostických centier a reedukačných domovov. Objavili sme metódu ART ako overený nástroj účinnej pomoci týmto deťom, ktorý na Slovensku chýba a naopak v Nórsku sa významným spôsobom rozvíja. Nórsky partner má pozitívne skúsenosti s implementáciou programu napr. v Rusku a Poľsku, vďaka čomu predpokladáme, že podobnými postupmi by mohol byť program úspešne zavádzaný aj v Slovenskej republike.

 

Cieľové skupiny projektu

Deti a mládež v riziku ohrozenia: deti s problémovým správaním, ktoré sú často vznetlivé až agresívne, nevyspytateľné, ľahko manipulovateľné, neschopné ovládať svoje emócie. Opakovane sa dostávajú do odporu voči autoritám a zároveň sú neraz v konflikte so zvyškom triedy, resp. sú kolektívom vylučované/odmietané. Za takýmto správaním sa často skrývajú zažité traumy, negatívne zážitky z interakcií s autoritami, rovesníkmi, členmi rodiny a nedostatok sociálnych zručností, slabá schopnosť sociálnej percepcie a pod. U ľudí z ich okolia takéto správanie prirodzene vyvoláva strach, hnev, a tak v sociálnom kontakte zažívajú tieto deti opakovane odmietanie i násilie, čo len umocňuje ich problémové správanie. Často sú nepochopené a nedostatočne podporované v sociálne žiaducom správaní a tak sa nevedia dostať z uzavretého kruhu negatívnych interakcií s okolím. Napr.: deti žijúce mimo svojej biologickej rodiny, z rodín, ktoré sa ocitli v kríze, ohrozené správaním rodičov, zo sociálne vylúčených komunít, deti so špeciálnopedagogickými potrebami.

Pomáhajúce profesie: pracujúci s deťmi a mládežou v riziku ohrozenia (interní a externí pracovníci organizácie, pracovníci iných mimovládnych či štátnych organizácií ako napr.: nízkoprahových centier pre deti, krízových centier, detských domovov, vzdelávacích organizácií a pod., ktorí reflektujú potrebu rozvoja svojich odborných zručností pre túto prácu. Rátame aj s účasťou laických poradcov a dobrovoľníkov organizácie na kurzoch.). Títo odborníci sa usilujú o ochranu práv a právom chránených záujmov ohrozených detí a hľadajú efektívne nástroje pomoci. V programe ART vidia jeho potenciál významne prispieť k zvýšeniu schopnosti dieťaťa poradiť si v sociálnych vzťahoch a zažívať tak viac prijatia a radosti z kontaktu s druhými ľuďmi.

 

O zahraničnom partnerovi

ART-centrum bolo založené v roku 2007 a vedené zakladateľom ART-u v Nórsku, Knutom Gundersenom. ART-centrum je dnes nórskym a zároveň medzinárodným strediskom pre vývoj, vzdelávanie a výskum metódy ART a ďalších metód trénovania sociálnych zručností. Vo svete je jedinečné tým, že je napojené na vysokú školu, vďaka čomu tu vzniká potenciál pre ďalší výskum a rozvoj inovatívnych konceptov viazaných na ART (napr. Rodinný ART).
Od roku 2002 sa mnohí študenti vysokej školy Diakonhjemmet høgskole ďalej špecializujú absolvovaním 1-semestrového štúdia tohto programu. Do dnešného dňa ART-centrum vyškolilo cca. 5 000 ART-trénerov.

 

Vo viacerých krajinách sa ART implementuje a rozvíja prostredníctvom spolupráce s ART-centrom (napr. v Rusku, Poľsku). Vďaka tomu má centrum skúsenosti a kompetenciu viesť procesy adaptácie a implementácie programu daným kultúrnym východiskám krajiny a podporiť jeho zakotvenie v miestnych odborných kruhoch.

 

Skupina vedcov menovaná Ministerstvom školstva a Ministerstvom sociálnych vecí v Nórsku v roku 2006 dala svoje odporúčanie využívať program ART na školách vo vzťahu k deťom, ktoré majú problémové správanie alebo rozvoj takéhoto správania u nich hrozí. Celkovo sa však odporúča tento program používať už aj v škôlkach, v sociálnoprávnej ochrane detí, v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, v psychiatrii a tiež v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody.

 

O metóde ART

Metóda ART pôvodne pochádza z USA, bola vyvíjaná 15 rokov profesorom Arnoldom P. Goldsteinom (1998). Metóda ART sa vo výskumoch popisuje ako efektívny nástroj práce s deťmi a mládežou, s cieľom redukovať ich problémové správanie a naopak podporiť ich prosociálne správanie. Táto metóda zatiaľ na Slovensku nie je zavedená a nemáme vedomosť, že by tu niekto v sociálnej oblasti alebo v školstve tento nástroj využíval alebo školil lektorov programu ART.

 

Program pozostáva z troch komponentov:

  1. Tréning sociálnych zručností
  2. Tréning ovládania hnevu
  3. Morálne zvažovanie, rozhodovanie

 

Každému komponentu sa venuje 10 stretnutí detskej skupiny, kde sa hravou, interaktívnou a nácvikovou formou rozvíjajú sociálne a komunikačné zručnosti detí a tým sa zvyšuje ich schopnosť prosociálneho správania, čo následne prináša pozitívne zmeny v reakciách okolia na ich osobu. Takáto pozitívna odozva na osobu dieťaťa či mladého človeka vedie následne k posilňovaniu a generalizovaniu vhodného a spoločensky akceptovaného správania.