9.11.2023

Tréning profesionálnych rodičov 2024

Kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

Tréning profesionálnych rodičov bude prebiehať v troch nadväzujúcich skupinových blokoch + individuálnou formou.

Skupinový tréning:
16. – 18. 01. 2024 dennou formou v Centre Návrat v Žiline
16. – 17. 03. 2024 dennou formou v Centre Návrat v Žiline (víkend)
09. – 10. 04. 2024 dennou formou v Centre Návrat v Žiline

Individuálne konzultácie (rozsah min. 5 hodín) termín po dohode v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov), termín si dohodnete s pracovníkmi centra.

Ak chce starostlivosť o deti v profesionálnej rodine zabezpečovať len jeden z manželov, prípravy sa zúčastní aj druhý člen manželského páru (manžel/manželka), a to minimálne v rozsahu 2 dní v termíne 16. – 17. 3. 2024 + individuálne konzultácie, odporúčame však účasť na celom tréningu. Partner platí polovicu sumy za vzdelávanie, teda 145 €.

V prípade, že záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva nemá ukončené úplné stredné vzdelanie, dĺžka prípravy sa predlžuje na 80 hodín.
Pred prihlásením sa na tréning profesionálnych rodičov Vám odporúčame preštudovať si zákon č. 376/2022 o profesionálnych náhradných rodičoch (o. i. kvôli znalosti predpokladov, aké musí spĺňať profesionálny náhradný rodič – samotné absolvovanie vzdelávania neznamená automaticky možnosť túto profesiu vykonávať).

Obsah prípravy

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele príprava spočíva najmä:

  1. v poskytnutí základných informácií:
  • o náhradnej rodinnej starostlivosti,
  • o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,
  • o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

2. v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Lektori

Mgr. Milada Bohovicová, sociálna pracovníčka

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

RNDr. Eva Stanková, špeciálna pedagogička, administrátorka tréningu

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

Príspevok na absolvovanie kurzu prípravy na profesionálne rodičovstvo: 290 EUR, z toho:

prvú časť 190,- € je potrebné uhradiť do 20. 12. 2023 (VS 16012024) (manžel(ka)/partner(ka) 95 €)
druhú časť 100,- € je potrebné uhradiť do 15. 3. 2024 (VS 09042024) (manžel(ka)/partner (ka) 50 €)

Poplatky je potrebné uhradiť v uvedených termínoch na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a. s., s príslušným variabilným symbolom, do poznámky uveďte: PNR, priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú. (Ak máte otázky k cene a platbám, kontaktujte prosím administrátorku tréningu.)

Storno príspevku/poplatku

Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 20 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky.

Prihlásenie

Prihlasovanie – cez elektronický formulár – tu.

Termín prijímania prihlášok je do 20. 12. 2023. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Každý z manželov/partnerov sa na tréning registruje samostatne, ak manžel(ka)/partner(ka) nechce vykonávať profesiu profesionálneho rodiča, v prihlasovacom formulári vyberie možnosť, že platí 50 % platby.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva.

Pre viac informácií o tréningu profesionálnych náhradných rodičov kontaktujte Evu Stankovú (tel. 0905 893535, eva.stankova@navrat.sk)

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii