Podporte
nás
29.11.2019

O vzťahoch, ktoré nás určujú – webstránka s videoseriálom

Za 25 rokov našej existencie sme sa rôznym odborným spôsobom starali o rodiny s deťmi, ktoré to potrebovali. Zároveň sme hľadali a presadzovali ďalšie možnosti lepšej spoločnosti, v ktorej bude starostlivosť o ohrozené a opustené deti postavená na rodinných modeloch.

Za celé tie roky sme dostatočne overili univerzálnu vec – hodnotu, ktorá pomáha každému dieťaťu relatívne dobre zvládnuť detstvo. Hlboký a stabilný dlhodobý vzťah aspoň s jedným dospelým človekom.

A tiež sme za tie roky dostatočne zažili v našej odbornej praxi, čo znamená, keď takýto vzťah deti nemajú. Aké obrovské následky to má na ich vývin: na ich správanie, rozhodovanie, premýšľanie, zvládanie náročných pocitov , na učenie, na ich sebavnímanie i vnímanie okolitého sveta, ale aj na ich fyzické zdravie.

Preto sme sa tento rok rozhodli sprístupniť čo najširšej verejnosti čo najviac z teórie vzťahovej väzby a súvisiacich konceptoch. Pochopili sme, že práve táto teória pomáha ľuďom lepšie rozumieť, ako nás detstvo ovplyvní až do dospelosti.

Webstránka vztahovavazba.navrat.sk obsahuje 28-dielny videoseriál O vzťahoch, ktoré nás určujú (pripravujeme aj jej podcastovú formu). Témou vás všetkých sprevádza skvelá rečníčka a špecialistka v tejto téme, Zuzana Zimová. Videoseriál vznikal formou verejných prednášok, do ktorých sa mohli účastníci zapojiť.

Okrem videoseriálu nájdu návštevníci webu aj služby našej organizácie pre rodičov, odbornú i laickú verejnosť: od poradenstva, cez vzdelávanie, špeciálne programy na podporu rodinných vzťahov i terapie a samozrejme inšpiratívne publikácie a webstránky. Naše služby poskytujeme v rôznych regiónoch prostredníctvom viac než 30 odborníkov. Najvýraznejšie pomáhame rodinám s deťmi vo vysokom ohrození – ktorým hrozí strata pôvodného rodinného prostredia a separácia od vzťahovej osoby a tiež deťom, ktoré touto skúsenosťou prešli a v súčasnosti sa stabilizujú v nových rodinách (adopcia, pestúnstvo, náhradná osobná starostlivosť).

Naše služby posilňujúce zdravú vzťahovú väzbu využívajú  už viac než 15 rokov rodiny na základe vlastného záujmu. Od tohto roku si ich môže „objednať“ aj štát (oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) pre rodiny, v ktorých posúdi potrebu posilnenia vzájomných vzťahov medzi deťmi a ich dospelými.

V budúcom roku plánujeme na webstránke uverejňovať seriál o terapiách, ktoré môžu pri poruchách vzťahovej väzby pomôcť.

Videoseriál vznikol bez nároku na honoráre a je darom Návratu pre všetky rodiny s deťmi, pre budúcich rodičov i odborníkov.

Dana Koníček-Žilinčíková,
Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Kto je Zuzana Zimová?

Pracovala ako sanitárka na psychiatrii. S diplomom zo špeciálnej pedagogiky sa rozhodovala, čo ďalej a zlákala ju psychoterapia. Vzdelávala sa teoreticky a získavala som praktické zručnosti v psychoterapeutických výcvikoch. Najviac ju oslovila katatýmno-imaginatívna psychoterapia, pretože využíva symboly a obrazové predstavy. Má ukončený výcvik v supervízii v ASSP. Z teoretických východísk je jej najbližšia teória vzťahovej väzby, ktorá poskytuje mnoho odpovedí na otázku prečo fungujeme tak, ako fungujeme. Pracovala v pedagogicko-psychologickom poradenstve, kde sa snažila zistiť, prečo sú deti nezbedné. Práca v občianskom združení Návrat ju priviedla k náhradným rodinám a ich starostiam. Štyri roky sa usilovala zlepšiť systém starostlivosti o deti v detských domovoch z pozície metodika na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupracuje s Coachingplus a s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy.

Ďakujeme Úradu banskobystrického samosprávneho kraja za finančnú podporu  projektu “ Najviac zo všetkého v BB kraji“  v rámci výzvy na prevenciu sociálnopatologických javov.

Tvorba web stránky vztahovavazba.navrat.sk bola jeho súčasťou.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii