Podporte
nás
15.10.2018

Keď sa narodíš, máš žiť v rodine III – ZOSTÁVANIE

„ Klára bola odobratá svojim rodičom ako dvojmesačná.“ Udialo sa to v roku 1999.

„Janka bola odobratá svojej mame, keď mala 7 mesiacov.“ Udialo sa to v roku 2008

„ Radko a Ivetka boli odobratí rodičom, keď mali 2 a 3 roky.“ Udialo sa to na jar roku 2018

Je preukázateľné, že prvé tri roky života dieťaťa sú pre jeho vývin najdôležitejšie. Preukázali to zahraniční i naši neurobiológovia, pediatri, psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci postupne už od 60tych rokov minulého storočia.  Bolo tiež preukázané, že nepriaznivé udalosti detstva v tomto období majú negatívny vplyv  na vývoj mozgu a môžu vážne ohroziť rôzne časti vývinu dieťaťa, zhoršiť kvalitu jeho života a zmenšiť šance na nezávislý život. Aj preto sa venujeme tejto téme cyklom zážitkových seminárov Keď sa narodíš, máš žiť v rodine určených hlavne pre profesionálov.

Tento rok Vás pozývame do krajiny Zostávania. Predstavte si krajinu, kde deti do troch rokov nikdy nie sú odoberané ich rodičom.  Takže tieto deti neprežijú v najútlejšom veku a v svojom najzraniteľnejšom období separáciu od najbližích svojich osôb, neprežijú radikálne ohrozenia vývinu v podobe rannej vývinovej traumy. Tieto deti potom nemusia vstúpiť do nákladného a nedostatočne na jednotlivca citlivého systému ústavnej starostlivosti a neprechádzajú v ňom ďalšími výchovnými prostrediami . Predstavte si, že rodičia týchto detí dostanú v tejto krajine takú podporu a pomoc a dlhodobé kontinuálne sprevádzanie, že sa skutočne z nich stanú kompetentnejší rodičia, že sa počas tejto podpory naučia lepšie rozumieť svojim deťom a lepšie naplniť ich potreby. Potom by tieto deti prežili to, čo majú prežiť, nie? Bezpečie a láskyplné prostredie ako základ. Potom tieto deti a títo rodičia môžu žiť takmer tak ako my ostatní. Budú mať podobné podmienky na nezávislý  a šťastný život ako my. Ak by to bolo takto, potom by…

Predstavte si, že sa to v našej krajine raz môže udiať. Keď k tomu prispejeme teraz. Hneď.  Aby žiadne ďalšie dieťa…

Keďže ide o život, pozývame Vás do krajiny Zostávania. 

Pozývame vás začať žiť v krajine, kde normálnym bude zostávanie najmenších detí so svojimi rodičmi. Príďte sa na takúto krajinu naladiť. Prídťe sa vzájomne podporiť, aby sme mali silu a nádej robiť naše intervencie, služby a opatrenia tak, aby deti mohli zostávať so svojimi rodičmi.

Pozývame Vás na zážitkový seminár z cyklu: Keď sa narodíš,máš žit v rodine III – Zostávanie.

9.november 8,30 – 13,00, zasadačka Úradu banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP

Exkluzívnym hosťom bude Mgr. Zuzana Zimová, vyhľadávaná špecialistka na problematiku ranej traumy a konceptu vzťahovej väzby

8,30 – prezencia účastníkov

9,00 – 13,00 – seminár vrátane 2 prestávok

Seminár je koncipovaný ako edukatívno- zážitkový a odporúčame ho pre všetkých, ktorí pracujú v systéme sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnych službách, nízkoprahových  a komunitných centrách, tiež pre pracovníkov budúcich Centier pre dieťa a rodinu, pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe politík v oblasti podpory zraniteľných skupín rodín, ale aj pre ostatných, ktorým na tejto téme záleží.

Seminár organizujeme pre účastníkov zdarma ako príspevok našej organizácie na podporu krajiny Zostávania.

Počet účastníkov je limitovaný. Prihlásiť sa môžete na adrese: petra.hlasna@navrat.sk do 5.novembra 2018

Ďakujeme našim spolupracovníkom: Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ÚPSVaRe v Banskej Bystrici, ktorí realizovali výskum o opustených deťoch v Banskej Bystrici.

Špeciálne poďakovanie patrí Oddeleniu sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK, ktoré nám vytvorilo zázemie pre zorganizovanie tohto seminára v priestoroch Úradu.

Ďakujeme ÚBBSK, že aj v roku 2018 prispieva na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately našou organizáciou a pomáha tak vytváraniu stability našich služieb pre zraniteľné skupiny detí a rodín.

Dana Žilinčíková

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii