Podporte
nás
9.6.2021

Neexistuje bezpečná dávka alkoholu v tehotenstve

,,Neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorú je možné skonzumovať počas tehotenstva bez škodlivého následku/následkov na dieťa.” M. Klecká, terapeutka pre liečbu, diagnostiku a prevenciu FASD

Fetálny alkoholový syndróm – FAS (Fetal Alcohol Syndrome) a spektrum porúch vzniknuté pôsobením alkoholu na plod – FASD (fetal alcohol syndrom disorders) sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou.

Alkohol je teratogén, ktorý má vplyv na vyvíjajúci sa plod, keď tehotná žena konzumuje alkohol. To, či dieťa bude mať príznaky charakteristické pre FAS, závisí od množstva vypitého alkoholu. Mozog sa rozvíja počas celého obdobia tehotenstva a jeho vystavovanie vplyvu alkoholu, v ktoromkoľvek momente tehotenstva je závažným rizikom. Vystavenie plodu pôsobeniu alkoholu môže spôsobiť „skryté postihnutie“, ktoré sa bude prejavovať v správaní dieťaťa. Mnoho detí má poškodený mozog, ale neprejavujú žiadne charakteristiky pre úplné príznaky FAS. To spôsobuje, že sa s nimi nezaobchádza ako s osobami s postihnutím.

Alkohol poškodzuje plod častejšie ako akákoľvek iná droga. Komplexu ťažkostí označených ako FAS a iným poškodeniam spôsobeným konzumáciou alkoholu v tehotenstve je možné na 100% zabrániť. Stačí NEPIŤ v tehotenstve žiadny alkohol!

Diagnostika a prejavy FAS/FASD

Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu obsahuje 4 diagnostické kritériá:

1. oneskorený rast dieťaťa, pred aj po narodení;

2. permanentné poškodenie mozgu, ktorého dôsledkom sú neurologické poruchy, oneskorený vývoj , oslabený intelekt, poruchy správania a učenia sa;

3. charakteristické črty tváre: malé očnice, krátky, široký nos, plochá tvárová časť lebky, úzka, nevýrazná horná pera, chýbajúca ryha medzi nosom a hornou perou, nevýrazná, chýbajúca brada i ďalšie

4. pitie/konzumácia alkoholu (aj bez udania špecifikácie množstva) matkou počas tehotenstva.

Čiastočne splnené kritériá – príznaky môžu viesť k diagnóze

Fetal alkoholového efektu –FAE. (Fetal Alcohol Effect).

Pracoviská na Slovensku, kde sa robia diagnostiky FASD:
Fascinujúce deti, o. z. – Centrum diagnostiky a terapie
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS

Druhotné poškodenia, rozdiely v správaní detí s FAS podľa veku

Fetal alkoholový syndróm je trvalou a nevyliečiteľnou poruchou.

Druhotným poškodeniam je však možné zabrániť.


Druhotné poškodenia:
• únava, záchvaty zlej nálady;
• podráždenosť, frustrácia, hnev, agresivita;
• strach, únik;
• stiahnutie sa, uzavretie sa do seba, klamanie, úteky z domu;
• problémy doma a/alebo v škole;
• problémy so zákonom, užívanie drog, alkoholu;
• problémy so psychickým zdravím.

Týmto problémom je možné zabrániť, keď rodičia a profesionáli chápu poruchy vo vývine poznávacích procesov v spojení s minulosťou dieťaťa a pôsobením alkoholu na jeho mozog počas vnútromaternicového vývinu.

Možnosti detí a dospievajúcich s FAS/FAE

Typické 5-ročné dieťa:
• chodí do materskej školy;
• dokáže vykonať tri pokyny zadané naraz;
• spolupracuje s rovesníkmi pri hre;
• dokáže sa podeliť;
• dokáže počkať, kým príde na rad.

Úroveň vývinu 5-ročného dieťaťa s FAS/ FAE môže zodpovedať
úrovni vývinu 2-ročného dieťaťa:
• používa plienky;
• dokáže vykonať jeden pokyn;
• pomáha a nasleduje mamu;
• vydrží pokojne sedieť 5-10 minút;
• hrá sa len samo, nevie sa hrať s inými deťmi;
• je pohybovo aktívne;
• pôsobí ako „tvrdohlavý dvojročný“.


Typické 10-ročné dieťa:
• odpovedá na abstraktné otázky;
• spolupracuje s inými, rieši problémy;
• učí sa robiť závery;
• vstrebáva vedomosti, rozvíja spoločenské kontakty;
• má veľa energie;
• dokáže zovšeobecňovať informácie nadobudnuté v škole.


Úroveň vývinu 10-ročného dieťaťa s FAS/ FAE môže zodpovedať
úrovni vývinu 6-ročného dieťaťa:
• učí sa experimentovaním;
• opakuje slová, napodobňuje správanie;
• uznáva len hry pod vedením, s jasnými pravidlami;
• učí sa na základe vzorového riešenia problému;
• duševná námaha ho rýchlo vyčerpá.


Typický 18-ročný dospelý:
• usiluje sa o samostatnosť;
• môže končiť školu a začína pracovať;
• má aspoň čiastočne svoje životné plány;
• šetrí si peniaze (premýšľa o výdajoch);
• dokáže si usporiadať život.


Úroveň vývinu 18-ročného mladého dospelého s FAS/
FAE môže zodpovedať úrovni vývinu 10-ročného dieťaťa:
• potrebuje diktovanie zásad a vedenie;
• má malý okruh záujmov;
• žije „tu a teraz“, nedokáže predvídať;
• charakterizuje ho bezstarostnosť, nadmerná zvedavosť
(všade pchá nos), podráždenosť;
• organizuje si život za pomoci dospelých

Naše služby rodinám s deťmi s FASD

  • poradenstvo k problematike FASD u detí prijatých do NRS (anamnestický rozhovor s rodičmi dieťaťa o ťažkostiach spojených s FASD)
  • poradenstvo a podpora rodičom v oblasti vzťahu medzi rodičom a dieťaťom (formou filiálnej terapie, terapie dotykom a pod.)
  • poradenstvo v oblasti eliminácie výchovných ťažkostí : napr. úprava domáceho prostredia, efektívne komunikačné stratégie voči dieťaťu, podpora rozvoja dieťaťa, vhodných výchovných postupov a životosprávy pre deti s FASD
  • sprevádzanie rodičovstvom/pestúnstvom v špecifických situáciách (zaškoľovanie dieťaťa, zmeny v živote dieťaťa, dospievanie a pod.)
  • psychologické, príp. psychoterapeutické poradenstvo pri výchovných ťažkostiach
  • podpora psychohygieny rodičov
  • sprostredkovanie odľahčovacích služieb a pod.
  • zosieťovanie služieb pre podporu rodiny

    Prevencia a osveta

Dajte vedieť o FAS aj vašim priateľom – staňte sa súčasťou FCB komunity FASD SK.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii