Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

 

Akreditovaný kurz prípravy

na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

 

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

 

v termíne  3. 10.-20. 11. 2018

  1. 40 hodinový modul (tréning: 3. 10.-7. 10. 2018)
  2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):

individuálne (5 hod.): 8. 10. 2018 – 16. 11. 2018

a tréning (15 hod.): 19. 11.-20. 11. 2018

 

(Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska – Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov).

 

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, príprava spočíva najmä:

a)  v poskytnutí základných informácií:

- o náhradnej rodinnej starostlivosti,

- o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

- o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

 

Časová štruktúra tréningu:

Modul A:  Začiatok  tréningu 3. 10. 2018 o 17:00 hod. a koniec 7. 10. 2018 o 14:00 hod.

Modul B: Začiatok tréningu 19. 11. 2018 o 10:30 hod. a koniec 20. 11. 2018 o 16:00 hod.

Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne od 8. 10. 2018 do 16. 11. 2018.

Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

 

Lektori:

Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa,

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

Mgr. Iveta Keblušková, sociálna poradkyňa, administrátorka tréningu

 

Miesto konania tréningov:

Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; http://www.vilakamila.sk/,

Tel.: +421 903 543 089

 

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

V mieste konania tréningov je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom maily resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

 

Doprava:

Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

 

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a.s., podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 10 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2018), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

 

Termín prijímania prihlášok je do 7. 9. 2018. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

 

docxPrihláška na stiahnutie, doc.

pdfPrihláška na stiahnutie, pdf.

 

pdfPozvánka na stiahnutie

 

Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

Centrum Návrat v Žiline

Republiky 31

010 01  ŽILINA alebo

e-mailom na adresu: iveta.kebluskova@navrat.sk

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

telefónne čísla 041/7234273, mobil: 0917649479

 

Za organizačný tím

Iveta Keblušková

Návrat